Andreas Brandt

(mf ff ff ff)  (Antavla)

Korporal, kvartermästare. Blev ca 34 år.

Far:Nils Nilsson ( - >1711)
Mor:Nn Nn ( - <1697)

Född:omkring 1685 Stora Brandsvig, Tåstarp (L) 1)
Levde:1712 Bårslöv (M) 2)
Levde:1718 Anderstorp nr 2, Anderstorp, Riseberga (L) 3)
Död:1719-01-04 Anderstorp nr 2, Anderstorp, Riseberga (L) 4) Dog han i tjänsten?
Bouppteckning:1721-02-24 Anderstorp, Riseberga (L) 5) Anno 1721 d 24 februarij hafr wij
undertecknande warit efter Edla, och Wäll Lagfarna H:r
häradz höfdingens ordres, och Inuenterat och wärderat
huadh som fantz och upwijstes för oß utij Sterbhuset
efter sl: afledna quartermästaren, man hafftiga
Andreas Brandt, upwijste och framtades som deß sl:
mans efterlefwerska Anna Margreta Brantz, så och
Bägges deras k: barn, nembl: 2ne Söner den älsta
wijd nampn Pehr Andreason, 6 åhr 9 månader gambl den
yngre Daniel benämbd, 2 åhr 4 månader, och blef
till lagwärija anmält Lars Trogetzon i Anderstorp, som
och tillstädes war, huilka till förmyndare blefua
förreslaget 2ne st:en af mannens halfbröder på
faderens sida wedh nampn Per Nelßon i Toarp, och
Påhl Nelson i Stora Brantzwig, och Tostarpa Sochn,
huilka icke tillstädes woro, men berättas icke skolla
hafua något förmynderskap tilförne, Paserat som
följer nembl:
Bouppteckning:1721-03-11 Anderstorp, Riseberga (L) 6) In Nomine Jesu Christj

Anno 1721. d 11:Martij, är efter
den af Nembdemännerne Matthis
Perßon i Färingtoffta och Jöran Måns:
i Liung d 24: sidstledne Februarij
uprättade Inventering och registrering,
fölljande arfskiffte warde förrättat
utj Anderstorp, Rijseberga Sochn och
Norra Aßbo härad, efter
afledne qwartermästaren Ehrborna
och manhafftig Andreas Brandt
hwilcken efterlembnat sig deß enckia
Ehreborna och dygdesamma Anna
Margaretha Brandth, med 2ne deras
samman aflade Söner Nembl: Per
Anderßon på Siunde åhret och Daniel
Anderßon på Tredie Åhret gambla.
Till deras förmyndare är förslagit
2:ne deras Sal: faders halfbröder, Nembl:n
Per Nilßon i Toarp och Påhl Nilß
i Stora Brandzwijk, frånwarande,
hwilcka tillförne icke skola hafwa
något förmynderskap att förwallta.
Änckians andswarige Lars Troeds: i anderstorp
Bestående Boetz medel och ägendom
af efterfölljande, Nembl:n

Familj med Anna Margareta Löfvall (~1683 - 1754)   (Familjeöversikt)


Barn:
Petter Brandt (1714 - 1768)
Daniel Brandt (1718 - 1801)
Noteringar:

GMR 1710
Norra Skånska Kavalleriregementet, Billesholms kompani
Tredie Corporalskapet
Corporal Anders Brandt
Antagen utj Aprill månadh
1710 född här i Skåne utj Tåstar-
pe Sochn och Brantzgård 26
åhr gam[m]al, gift, kan läßa
och skrifwa har tient åtskilliga
Cavallerie officerare


Har 1 Ridhäst och 2 klippare och 1 dräng


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet 884 (1710-1710) Bild 2280 / sid 225 (AID: v376589a.b2280.s225, NAD: SE/KrA/0023)


Mtl 1711
Corporal Brantz hustru i Fjärestad nr 4, Fjärestad (M)


Jordeboken 1712
Corporal Brandt ägare till Bårslöv nr 17 och 19, Bårslöv (M)


GMR 1713
Norra Skånska Kavalleriregementet, Billeholms kompani
Tredie Corporalskapet
Corporalen Anders Brandt
Corporalen wärfd efter
undfången fullmackt
uti April månad 1710,
född i Skåne uti Tostarp
Sochn och gården Brandzv
är 28 åhr gamal kan
läsa och skrifwa


med 1 tiensthäst 2 klippare 1 dräng


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet 885 (1713-1713) Bild 2720 / sid 269 (AID: v376590.b2720.s269, NAD: SE/KrA/0023)


Luggude häradsrätt 1714-10-05


Den 5 octobr: påstod Tinget med Luggu-
de härad uti Mörarp.


Corporalen af Norra Skånska Cavallerie och
Billesholms Compagnie Andreas
Brandt upwijste för Rätten en huse-
sÿn hållen d: 3 Junij sist:ne öf:r deß
Boställe, som är 2:e hemman N:o 18 och
19 uti Bårslöf och N:o 18 i Fierestad och
om Corporalen genom samma förätt-
ning har allenast wellat eftersom, huru-
ledes åboerna fullgiordt deras åhr:a
bÿgnad; Så hafwa wederbörande ef-
ter Reglementet eij warit der öfwerwarande
utan allenast Länsman Anders E-
rikson och af nämbden Jöns Nilßon
och Siune Tulaßon, men der Cor-
poralen skulle äska en husesÿn, såsom
en [...] tillträdande, måste han sig
der om wijd Gouvernementet angifwa om
en fullkomplig och laglig husesÿns för-
rättning: J medlartijd blif:a detta
som en rättelße emellan honom och
åboarne här anfördt.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAABB:135 (1714-1714) Bild 2520 / sid 495 (AID: v331178.b2520.s495, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)


Jordeboken 1715
Corporal Brandt gare till Bårslöv nr 17, Bårslöv (M)


GMR 1716
Norra Skånska Kavalleriregementet, Billeholms kompani


Tredie Corporalskapet
första Corporalen
Anders Brandt
Transporterat till första
Corporalen wijd LijfCom-
pagniet d 30 Julij 1716:


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet 888 (1716-1716) Bild 1520 (AID: v376593.b1520, NAD: SE/KrA/0023)


GMR 1716
Norra Skånska Kavalleriregementet, Livkompaniet
Första Corporalskapet
Första Corporalen Knudt
Cronqvist är d. 30 Julij Innewa-
rande åhr 1716 avancerat till an-
dra Qvartermästaren wid detta
Compagnie; J stället sam[m]a
dato, här första Corporalen
ifrån Billesholms Compagnie
hijth Transporterat
Anders Brandt


32 år, 7 tjänsteår, Skåning


En Swart Wallak med stiern och snopp 6 åhr gl.


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet 888 (1716-1716) Bild 160 (AID: v376593.b160, NAD: SE/KrA/0023)


Luggude häradsrätt 1717-10-15


Corporalen Johan Baumgardt sökte Bon-
den Påhl Bengtßon i Bårslöf för ola-
ga flÿttning ifrån Corporals Bostället
i samma bÿ; påståendes, att han måtte
upfÿlla honom all tagen stada och
flÿtta till Bostället igen, att uppehål-
la det wid sitt bruuk och häfd.
Men alldenstund Påhl Bengtson
producerar een attest af Corporal
Baumgardtz antecessor Anders Brandt,
som under d:12 hujus betÿgar, att Påhl
Bengtßon sagt sig i laga tid ifrån
Corporals Bostället, och antagit
deß Rusthåll; fördenskull ehuru-
wäll Coporall Baumgardt påstan:
att hans antecessor måtte des attest
beswärja, att der med är så beskaf-
fat: Så kan doch TingzRätten
eij finna lageligit sådant tillå-
ta; utan pröfwar skiäligt i sådant
att Bonden Påhl Bengtßon bör
uppå Corporal Brandtz attest wara
frij för Corporalshemmanetz bruuk i
Bårslöf, sedan han derifrån sig
upsagdt med deß lof, som det den
tiden anslagit war.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAABB:162 (1717-1717) Bild 3950 / sid 778 (AID: v331190.b3950.s778, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)


Norra Åsbo häradsrätt (GHA) 1720 11/3


Jeppa Ohlßon i Klåfweröd, Aßas Ohlßon
i Tostarp, Swen Swenßon i Anderstorp
och Anders Swenßon ibm, hade instämdt
qwartermästare änkian dygdesam-
ma Anna Margaretha Brandts i An-
derstorp och Rÿttaren Påhl Jeppßon ibm
angående rustningz rättigheten, och mun-
deringen för 2/3 Cronohemman i an-
derstorp, som qwartermästerskan å-
bor och skall tillhöra kiärandernas mÿnd-
lingar framledne Bonne Swenßons
Barn af kiäranderna som förmÿn-
dare åligger, at påtahla; Comparerades
Parterna. framläggandes Swaran-
derna H:r Rÿttmäster Adlerstiernas skrift
af d 2 Ma.. 1717 at qwartermästaren
Andreas Brandt är utj Kongl:e Militia
rullan för Rusthålshemmanet N:o 2 2/3 an-
derstorp till sielfwa Rusthåls Stammen
N:o 4 der i Bÿen inskrifwen.


[Målet fortsätter utan vidare intressanta upplysningar]


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:180 (1720-1720) Bild 2570 (AID: v331240.b2570, NAD: SE/VALA/0382503)


Luggude häradsrätt 1720:


uti dhen emellan Corporalen
under Billeshollms compagnie
Måns Hierta kärande, så ock
afledne Qwartermäster Brandtz
Effterlefwerska madam Anna
Margaretha Lovall samt förra
Corporalen men nu mera mate-
rial Skrifwaren Baumgard dhen
förra tillstädes men dhem andra
utheblifwande swarande, [lag:en]
instämbde att uptagne sack, [ang:e]
[rectereridt] och efter husesyner till
dömb:e bristfälle på kärandens
boställes hemmanet uti Bårslöf
och fierrestad [...........................]
är detta Tinget Häradz Rätz
Resolution gifwen på dett ordi-
narie höste tinget uti mö-
rarp d 18 oct. År 1720.


Källa: Luggude Häradsrätt AIa:16


GMR 1719
Livkompaniet, Första CorporalSkapet


Corporalen Anders Brandt


Brandt som avangerat till
2dra Qvartermästare af det-
ta Cumpagnie död d 4 Jan:
1719; I Stället hit igien
Transporterat 2de Corporalen
af 3die Corporal skapet
Jacob Aborre d 5 Aug 1718


Källa: Generalmönsterrullor - Skånska husarregementet 890 (1719-1719) Bild 180 / sid 15 (AID: v376595.b180.s15, NAD: SE/KrA/0023)

Källor:
1) GMR 1713
2) Luggude häradsrätt 1712
3) Jordeböcker, JordeböckerKristianstads län, SE/RA/55201/55201.11/18 (1719), bildid: A0055557_00154
4) Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/890 (1719), bildid: A0028912_00016
5) Norra Åsbo häradsrätt FIIb:5 (1721-1730) Bild 71 / sid 129 (AID: v158484.b71.s129, NAD: SE/LLA/11094)
6) Norra Åsbo häradsrätt FIIa:2 (1682-1743) Bild 137 / sid 257 (AID: v158373.b137.s257, NAD: SE/LLA/11094)

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2016-07-11, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)