Truls Andersson

(mf ff fm fm mf f och mm ff mm fm f f)

Åbo i Svinabeck och Kullagård.

Bosatt 1672 Kullagården, Brunnby (M) 1)
Död mellan 1684 och 1688 Kullagården, Brunnby (M) 2) Finns i jordeboken 1685, 1688 har Nils Trulsson tagit över.

Familj med Sissa Jensdotter
Barn
Nils Trulsson (~1649 - 1716)

Barn
Elna Trulsdotter (~1658 - ~1711)
Nils Trulsson (~1658 - 1737)

Noteringar

Något av följande släktskap bör stämma för Truls Andersson och hans hustru. Deras son Nils Trulsson anges i ett domboksmål vara syskonbarn med Jon Jeppsson i Södåkra vars far var Jeppe Andersson. Då allas namn inte är kända är det oklart vilket som är korrekt:


1) Truls Andersson är bror till Jeppe Andersson i Södåkra som levde ännu 1674.
2) Truls Andersson är bror till Jeppe Anderssons hustru i Södåkra
3) Truls hustru Boel är syster till Jeppe Anderssons hustru i Södåkra.


Truls var kronohemmansåbo i Svinabäck No 1, Väsby, till 1672. Därefter på Kulla No 1, Brunnby sn. Stadde Kullagården 1672 av Maria Sophia de la Gardie, som vid denna tid var ägare till Krapperups gård.


1673 pag 305 (Kurt Bengtssons avskrifter)
Nils Tööls i Suinebeck for Retten framkom och giffer sin fader Tööls Anderss. quitant och afgäld for ald den led och ANpart efter sin sahl Moder Sissa Jensdoter som bode och döde i Suinabeck och hans moders forEldrer boode fader och moder fadren Jens Person i Wademosse och modren Johanne Nelsdoter ibm for sin egen forste arffuepart Ware sig hafuer stehl och Ret, först p med den siste for Nils Trolsen Tacka sin fader Tröls Anders. som hidtil same gäld under wergemaal hafft haffuer for god och rigtig betalning loffuer at holde be:te sin fader Tröls Andersson for sig och sin arffuer fri och skatteslös i alla modde her efterbweist m winde.


1673 pag 329
Tröls Andersson i Kulla bewiste med KaldsMend Henrich Perss. i Birchered och Per Monsen i Rysshuset som haffa Kaldit for Krapperup Port högt welborne Grefwinna fru Maria Sophia de la Gardie til första ting till 8te Mends opkrefuelse och begier fors Tröls Andersson at Reten Wil opmane 8te wulige dannemend som kunde grandske och forfare hus förstfeldiheder der kunde findis paa Kulegaard ded ware sig paa tömer, tagh, lefft, dörrer och lasse gaflar och windsheer Winduer och WindisKammar, brönd och bröndkar medmera saadant paa astaden forwises skal och des bröstfäldighet udj Redogöringe at Taxere som och at syne udj marken om Icke behåffies at en dehl dög til Ris som Engen och gresmarken paa spmelig stede grund ehr fordeffuat haffer bör aske rödis och affhögis da bleffer melte förste mand lars Rasmusson i Ingelstrede Måns Trölson i Bögebohlet Nils Nilsson i Birkered Anders Nilson i Jonstrup Lars i Kiölered Paul Rasmuson Ingelstrede Jens Nilson i Ruger och Wier Nilson i Stuberup Hoffgaard huilka fors:ne 8te mend forelegis at möde paa astenden naar de tilsigis och den grandskann herfor Reten och siden en forumelig afsigt wed neste ting der effter afsige samma Winde derris feldsmaahl efter Klassen.


Karta

Källor

Senast ändrad: 2017-10-29

Laddar...