Sissa Andersdotter

(ff mf mm mf fm)

Blev 84 år.

Far: Anders Börjesson (~1667 - 1739)
Mor: Cicilia Carlsdotter (~1674 - 1727)
Född 1702 Milleboda, Almundsryd (G) 1)
Död 1786-06-07 Äskekulla, Urshult (G) 2) 1786
Sissa Andersdr i Äskakulla Enka död af ålderdomsbräckligheter d 7 Juni och begrofs d 11 Ejusd 86

Vigsel1722-12-30 Urshult (G) 3) Han i Hackekvarn hon i Dunsmåla
Barn
Per Larsson (1723 - 1799)
Elisabet Larsdotter (1725 - )
Ingrid Larsdotter (1728 - )
Sissa Larsdotter (1730 - )
Påvel Larsson (1732 - )
Sissa Larsdotter (1734 - )

Noteringar

Almundsryd mtl 1702
Milleboda
Anders hust: Anders hust:


Kinnevalds häradsrätt 1722 3/10


Anders Börgeßon i dunsmåla och des hustru Siße-
la Carlsdotter hafwa uti wittnens närwaro
d: 22 sidstledna Septembris, efter deras der om
upwiste Skrift, gifwit och förährat deras dotter
Sißela Andersdotter och hennes tillkommande
man Lars Pärßon i hackeqwarn 1/8 af halfwa
dunsmåla Skattegård: dock skall derföre till
föräldrarna erläggias och betalas 50 Dr smt: hwil-
ket in qvantum puris Jnteknas wederbörande
till säkerhet.


Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:5 (1717-1728) Bild 559 / sid 1089 (AID: v464875.b559.s1089, NAD: SE/VALA/01552)


Kinnevalds häradsrätt 1723 14/5
¿23


Anders Börgeßon i Dunsmåla utfäster å för-
likning angående 1/8 i Dunsmåla skattejord
hwar på hans hustrus Bror dotter Pigan Inga
Jönsdotter i Ugglekull tillika med hennes
morbroder Måns Anderßon ibidem göra
fordran, att betala i ett för alt 40 Dr smt
halfparten nästkommande Huhl och den en-
dera halfparten wid samma tid åhr 1724.
hwar med bem:te Måns såsom Pigans förmÿn-
dare är tillfredz, med försäkran att an-
ders Börgeßon från widare tilltal om Pi-
gans förmenta arfsrätt i dunsmåla skall
blifwa frij, och Pigans modersÿsters man
Harald Pärßon i Råswik lofwar hålla Anders
Börgeßon skadelös och oklandrat för Pigan
Ingas Broders Båsmannens Pär Jönßons
tilltal, efter han med en wiß penning
skall låtot sig förnöja och lämnat sÿstren på
winst och förlust att söka det bästa hon kunde


Kinnevalds häradsrätt AIa:5 (1717-1728) Bild 642 / sid 1255 (AID: v464875.b642.s1255, NAD: SE/VALA/01552)


Kinnevalds häradsrätt 1752-09-30


C: 1/8 af halfwa dunsmåla som Anders Börgeson deß
hustru Sisla Carlsdotter enligt gåfwobref af d 22 Sept:
1722 gifwit och förärat sin måg Lars Person och dot-
ter Sisla Andersdotter; doch skall derföre till föräl-
drarna ärlägga och betala 50 D Smt upb ___ 1 g


Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:9 (1750-1754) Bild 3790 / sid 745 (AID: v464879.b3790.s745, NAD: SE/VALA/01552)


Kinnevalds häradsrätt 1755-02-05, Faste Bewillningar ¿4


Om fasta anhölt Lars Perßon å egna och des hustru
Sißla Andersdotters wägnar, på 1/8del af halfwa
dunsmåla, hwilken de af sine föräldrar och Swär-
föräldrar Anders Börgeßon och hustru Sißla Carls-
dotter til Skäncks bekommit emot 50 Dr smts utbeta-
lande till them, enligt gåfwobref af d: 22 Septembris
1722 samt TingzRättens Confirmation d 3 Octobris
samma år; och som hemmanet fantz upbudet d:
30 Septemb:r 1752 d: 3 februari och d: 14 maji 1753
samt sedermera klanderlöst Lagståndit, förden-
skull i stöd af I och IV Capit:n J:B:n blef fastan
bewiljad.


Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:10 (1755-1757) Bild 130 / sid 17 (AID: v464880.b130.s17, NAD: SE/VALA/01552)


Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-01-27

Laddar...