Såne Andersson

(mm fm mm mf mf f)  (Antavla)

Länsman. Blev högst 81 år.

Far:Anders Persson ( - 1669)
Mor:Bengta Sånesdotter ( - >1672)

Född:omkring 1628 Lilla Görslöv, Jonstorp (M) 1)
Levde:1698 Lilla Görslöv, Jonstorp (M) 1)
Död:mellan 1706 och 1709 Lilla Görslöv, Jonstorp (M) 2) I ett domboksmål från 1749 anges att Såne Andersson dog för 40 år sedan, domboksmålet avskrivet på fadern, då den upptar hans ättlingar.

Familj med Tåren Gudmundsdotter (1643 - 1703)   (Familjeöversikt)


Barn:
Gudmund Sånesson (1668 - 1735)
Anders Sånesson (~1677 - 1754)
Noteringar:

1684 st nr 9


Kronolänsmannen Söne Andersson i Lilla Giörslöf besvärar sig över allmogen i Jonstorp, Farholt och Brundby socknar, som inte på "föresagden tijdh och dagh" inställt sig att slå på Horsehagen, utan han måst leja andra.
Rätten finner skäligt att de som "absenterat" betalar 6 öre silvermynt för kostnaden för deras frånvarande, och åläggs att hjälpa till att slå det ängstycke som återstår. Vidare påminns om Generalguvernörens brev av den 3 maj 1684 om allmogens skyldigheter, och att de som motsätter sig "skall hafva att förwenta ett lageligt straff".


1684 st nr 10


Kronobefallningsmannen besvärar sig över allmogen som "icke hafver täpt" gärdsgårdar kring Hårsehagen.
Kronolänsmannen Söne Andersson berättar att efter granskningen resterar 98 famnar för Jonstorp och 47 famnar för Farhulte socken. Rätten beslutar om vidare utredning.
Helsingborgs sockens gärdsgårdar är "olaglige", men underlänsman Jeppe Nielsson i Fihlborna berättar att de sedan granskningen reparerats och nu "finnes laglige".
Gunne Sonesson i Ödåkra i Fleninge socken har inte "täpt 6 fambnar gierdzgårdh" och bötar för olydnad och den skada som förorsakats därav.
Måns Jönsson i Fleninge kan inte neka till att han resterar 4 famnar och döms till 3 öre [?] i böter.
Swen Andersson i Norbölinge [Fleninge sn] resterar 7 famnar. "Samma resolution".
Pehr Månsson, Pehr Pehrsson och Jöns Ohlss i Backegården i Wäsby socken har "intet täpt, absenterade. Samma resolution."
Wälinge socken har inte täppt 21 famnar. Kronans befallningsman ska till nästa ting specifiera vilka som "i dhetta måhl ähro brådslige".
Allerums socken: Niels Pehrsson i Skoghuset och Niels [Svensson] i Dompäng. Deras granne Ebbe [Persson] i Myrarp berättar att gärdsgården sedermera blivit täppt.
Wästergårdh i Swebergh [Kattarp sn] ålades att inom 8 dagar förfärdiga deras "gierder".


Lugge häradsrätt 1700 pag 212
Sone Andersson i L. Görslöf avstår hemmanet till sin son Anders Sonesson 14/3 1703


d. 29 feb 1705
Sone Anderss i Lilla Giörslöf
Lät upläsa och inprotocollera
ett bref dat. d 14 Martj 1703 uti hwilket Han
opstår 1/2 Rsthållet N 1 i Lilla Giörslöf till sin
son Anders Sonness hwilket bref han sedan
återtogh.


Källa: Hans Arlocks avskrifter


s 16 Febr. 1706
CronoLensman wäl:tt Lars
Persson upwiste ett Contract
som upläst blef Dat. d 10 aug. 1704
af det innehåll att Sone Andersson i
Giörslöf och des begge Söner är för-
ente blefne således att Sone Anderss
har afträdt till sine söner sitt Rust-
håll Nembl. att Gudmund Söness be-
håller det Halfwa Rusthållet No 5 1/6
och 6 1/3 och Anders Söness No 1 1/2
och som Gudmuns andehl är bättre
skall han gifwa årl. till Anders
sin goda Lass Höö.
Källa: Hans Arlocks avskrifter

Källor:
1) Jonstorp katekismilängd 1698
2) Luggude häradsrätt 1706 + domboksmål

Glöm inte att kontrollera källorna själv om du vill använda uppgifter från sidan! Maila gärna om du har några frågor!
OBS! Personer i min forskning födda efter 1916 finns ej med på webbsidan.

Karta

Senast ändrad: 2017-01-31, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)