Per Andersson

(mf ff mf mf ff)

Bonde i Bölsåkra, Jonstorp. Blev högst 60 år.

Född mellan 1662 och 1666 1)
Död 1722-01-28 Bölsåkra nr 7, Bölsåkra, Jonstorp (M) 1) 1722
4 matrii Dom Lateri begrovs Pär Andersson i Bölsåkra N.7 och dödde d. 4 Epi. om morgonen ungefär 60 åhr lefwat.
Begravd 1722-03-04 Jonstorp (M) 1)

Barn
Anders Persson (1720 - 1760)

Noteringar

Anno 1719 d. 30 maji
Jnlades ett af jnspectoren Christian Hollst
på Krabberup uthgifne StädzleBref till
Bonden Per Andersson Dat: d 4 Ap: inne-
warande åhr i förmågo hwaraf till Honom
öfwerlåtes uthsockne Frällsehemmanet No 4
utj Jonstorpe Socken Böllsåkra By, under
3ne åhrs frijhet, anhållandes nu weder-
börande att på förbem:te åhr jämwähl åth-
nuita frijhet på dhe Extraordinarie Skatter
och beswär som till Cronan kommer att
gälldas och uthgå, hwarför blef detta
hemmans beskaffenhet af Häradz Rätten
ransakat och befunnit som fölljer
1nno / förre åboen Trulls Swensson är uthi
dhen swåra krigztijder medelst Jnqwar-
teringar och flere otalige beswär blifwen
så utfattig att han för 5 åhr sedan
måst gå i från detta hemman och lämna
det Efter sig Öde.
2do / Sedermera är ock husen blifwit så
förderfwade att efter synemännens
CronoLändzmannen Kijllman och
Nämbdemannen Nills Olssons d 22 näst:
hujus förrättade och nu verifierade
gransknings bristfälligheten sig belöper till
en Summa af 107 Dr Smt, åker, äng
och muhlabete äro
3tio/ utaf ganska ringa willkor och
4to/ inga andra härligheter af fiskewatten
qwarn Trä- och Humblegård utan allenast
litet och smått rijs till brenne.
Hwarföre i betraktande af Slijka
detta hemmanetz mycket swaga willkor
pröfwar TingzRätten till des upkomst i full
bygning och bruk 3ne frijhetzåhr nog
wara nödige för alla påkommande
kronones extraordinarie beswär dock sådant
kongl. Gouvernementetz närware skärskådande
underställt.
Källa: Hans Arlocks avskrifter.
Karta

Källor

Senast ändrad: 2012-11-10

Laddar...