Per Andersson

(mm ff fm mf)

Blev 75 år.

Far: Anders Hansson (~1651 - 1728)
Mor: Sissa Gunnarsdotter (~1656 - 1709)
Född 1697 Mjöhult nr 1, Mjöhult, Allerum (M) 1) 1697
No 13
d 23 Maij lät Anders Hanson i Miöhult med sin,
hustru Sißela Gunnarsdr Christna deras son /: Per :/
fadd-r: Nils Hanson i duestubbe. Jöns Gunnars. i Miöhult: Botell Eskills i Torshult bar barnet.
Döpt 1697-05-23 Allerum (M) 1) fadd-r: Nils Hanson i duestubbe. Jöns Gunnars. i Miöhult: Botell Eskills i Torshult bar barnet.
Död 1772-06-01 Buskeröd nr 2, Buskeröd, Väsby (M) 2) 1772
Junius
d 1 do d 8 do beg: Per Anderson i Buskeröd af Flackfeber 74 år
Begravd 1772-06-08 Väsby (M) 2)
Bouppteckning 1772-10-21 Väsby (M) 3) Luggude häradsrätt 1773 25/6
§64
Följande Bouppteckningar upwises för HäradsRätten enbml:

9 - Efter aflidne åboen Pehr Andersson i Buskeröd, dat d: 21 october 1772

[Denna bouppteckningen daterad 1772 tappades bort, varför en ny upprättades 1778]
Dombok 1773-06-26 3) Luggude häradsrätt 1773 26/6
§71

Hemmansåboen Såne Pärsson från
Buskeröd hafwer instämt dess Stjufmoder
Enkan Margareta Olofsdotter therstädes till
at 1:o / epte then efter hennes man
Pehr Andersson förrättade boupteck-
ning och samma med Ed fästa
samt afgifwa Swarsmål uti alla the
delar som Boupteckningen röra, hwar-
öfwer anmärckningars afgifwande
är förbehållit.
2:o / afstå 1/3 del uti Skatterusthålls-
hemmanet Buskeröd som sones sahl.
Fader bemelte Pehr Andersson inne-
haft och Enckan under namn af
testamente thet han påstår måtte
Krafftlöst förklaras will sig tillägna,
eller i händelse testamentet skulle
äga laglig grund Enckan må skyl-
dig dömas taga behörig lösen och
3 tio / ärsätta Rättegångs kostnader.

Wid uprop instälte sig Parterne,
föeteendes Enckan Margaretha Olofs-
dotter then efter Hennes man hållne
upteckning öfwer Egendomen, som
emellan Enckan och hennes 4
Barn, en Sohn och 3ne döttrar wor-
den delad, till följe af ett d: 8 oct.
1760 utgifwit d: 16de Junii 1761 i
Hds Rns Protocoll infördt och nu
företedt Testamente; hwarigenom
Pehr Andersson förklarat, at som
dess Sohn Såne Pärsson ärft 1/3 i
hemmanet och af fadren undfådt
KJöpeBref på 1/3 del för uthsatt 120 Dr
Smts kjöpeskilling, then han ej skall
betalt, utan Fadren honom Skjänckt och
eftergifwit utom möderne arf och
hemfölgd, så skulle hans hustru
Margareta Olofsdotter och hennes Barn
äga 1/3 i samma 1/3 dels skatterusthålls-
hemman Buskeröd jämte löösören
af hwad slag de wara måtte efter
hans död; Påståendes Enckan at så-
ledes blifwa wid dess innehafwande
fasta och lösa ägendom bibehållen,
samt käromålet till alla delar
måtte ogillas.
Såne Persson sedan han en om
ägendomens upgiffter blifwit under-
rättad, afstår påståendet om up-
teckningens beedigande och ärkjenner
sig hafwa i förl. och månad und-
fådt det af förewiste tstamentet.
Dock påstår, at som det icke inom
sex månader efter gifwarens thes
Faders Pehr Anderssons död, hwilcken
timat wid Pingsttiden förl. åhr,
worder för domstohlen upwist, det
måtte samma för ogildt förklaradt
warda och fadrens qwarlåtenskap
lagl. emellan arfwingarne delas an-
hållandes at Hds Rn wille förordna om
annan delning af ägendomen och
mätismanna wärdering å then del i
fastigheten som såne tor sig wara
berättigad få inlösa; Efter gifwer
rättegångskostnader med ärbjudande
lemna Enckan Margareta nödigt
undantag, derest hon menar will
lemna honom oroad med Rättegång.
Enckan Margaretha Olofsdotter med-
gifwer wäl testamentet ej wara
wid domstohlen, efter gifwarens död,
förr upwist, men förmenar det
bör gälla, då det d. 16 Junii 1761
redan en gång för Rätten företedt
eller i widrigt fall påstår testamen-
tets ogillande äfwen i den del, som
Stjufsohnen angår och förbehåller
sig blifwa besuten på hemmanet,
hälst hon med wittnen åtager sig
fulltyga, det hennes afl. man för-
ordnat, at aldrig hela hemanet
skulle tillfalla Såne Pehrsson;
Hwarförutan påstås at Såne will
bewisa huruwida han betalt till
thess fader then för 1/3 del i hemma-
net utsatta 120 dr smts kjöpe-
schilling, hwilcket Såne Pehrsson sig
nu undandrager.
HäradsRätten öfwerwäger hwad
anfördt är och emedan Enckan
Margareta Olofsdotter finnes hafwa för-
summat at inom then i XVIII cap.
15 ¿ R:s Bln föreskrefwen tid för
Hds Rätten upwisa thet af hennes man
ärhållne testamente af d: 8 Oct.
1761; altså och likmätigt samma
lagens stadgande pröfwas härads-
Rätten rättwist bemelte testamente ogildt
förklara. J följe hwaraf och som
Såne Pehrsson således är till arf efter
fadren Pehr Andersson berättigad, ty
bör eij delning wärckställas sedan
sådant wärde blifwit å hemmansdelen
utsatt, som den wärckel:n äger.
Hwarefter Parterne så wida the ej
sämjdes äger at å nästa Ting sin
talan efter lag och känning ut-
föra.
Dombok 1775-11-08 3) Luggude häradsrätt 1775 8/11
§35

Rusthållaren Såne Person i Buskeröd
hafwer till thetta Ting låtit instämma
sin Stjufmoder Enkjan Margareta Olofs-
dotter thersammastädes, at å egne
och Hennes Omyndige Barns wägnar,
lämna käranden gjenmäle, angående
et af Margaretas afledne Man
Pehr Andersson til bemälte thes
Hustru och theras sammanaflade Barn
gifwit Testamente, hwarom twist
warit, then wällofl. Lagmans RÄtten
gjenom dom then 16de sidstledne
September, til HÄradsRÄtten åter-
förwiste.
Wid uprop af thetta Måhl in-
stälte sig Parterne, biträdde: käranden
af Herr vice Häradshöfdingen Malm-
gren och Swarande Enkjan af Herr
Rådman Palm; Hwilken sidst nämn-
de epter en af Enkjan Margareta
utwärkad gjenstämning å käran-
den, för thet han låtit instämma
Margareta, så wäl å egna som thes
omyndige Barns wägnar, utan at
likmätigt wällogl. Lagmans Rättens
ofwan åberopade Dom, wid Tings-
Rätten förut anmäla, och låta
urskilja om rätta Förmyndare för
omyndige Barnen.
Dock hafwer Enkjan sielf uti samma
genstämning låtit inkalla the uti
Boupteckningen efter afl. Per Andersson
then 21 October 1772 Barnens Fränder
Rusthållarne Såne Nilsson i Långaröd
och Anders Nilsson i Buskeröd, at i
målet answara; såsom the ther ne-
kat et slikt Förmynderskap, oansedt
the skola warit förbundne bewaka
the omyndigas rätt efter Boupteck-
ningens föranledande, hälst samma
then 25 Junii 1773 här wid
TingsRätten blifwit upwist och på-
skrifwen, samt fölgakteligen bemälte
Fränder få eij någon påminnelse
mot them gjordes, förmenas wara
therwid antagne och förordnade till
Förmyndare. Hwarförutan KronoLänds-
mannen Strömsten likaledes, gjenom
merberörde Stämning, blifwit af-
fordrad beskjed för att hafd be-
fattning och åtgjärd med Boupteck-
ning och Skifte efter afledne Pehr
Andersson; warandes å Enkjan Mar-
garetas sida förbehållit att öpen och
laga talan uti hwad thetta mål
röra kan, jämte Rättegångskostnaden.
Såne och Anders Nilssöner är kom-
ne för Rätta och undandraga sig För-
mynderskap för Margareta Barn, men
försäkra, at the icke skola underlåta
gå Enkjan med råd tillhanda, när
hon therom anliter them, och hem-
ställa i öfrigt saken till DOmstolen
lagliga pröfning.
KronoLänsman Strömsten från warande,
af sjukdom förfall, enligt N:r NådÅhrs-
Predikanten Hallberg skriftliga wittnesbörd.
Käranden Såne Pehrsson ombud
Herr vice Häradshöfdingen Malmgren,
som upwist förut åberopade wällofl.
Lagmans Rättens dom, hwilken ock up-
läst blifwit, anförde härefter följande:
Till fulgjörande af wällofl. Lagmans-
R:ns återförwisningsdom uti gamla
testamentstwisten emellan Såne Persson
och hans Stjufmoder Margaretta
Olofsdotter i Buskeröd, har den före
å den senare uttagit Stämning
å egne och hennes Barns wägnar,
såsom deras lagliga Förmyndare,
undan hon Encka sitter, bestridande
icke Henne den i lag lemnade
förmån at nyttja fränders råd,
ej heller at tilltala Ländsman
Strömsten genom särskilt rätte-
gång, det bäste hon gitter, men
som icke nekas kan, det testa-
mentet blifwit förunnat at i
tide hos domaren upwisas,
Altså förwäntas ånyo dess ogillande
samt at en laga delning öfwer
egendomen måtte anställas och
behårige Personer tillförordnas
samt Enckan Margareta betages
at på sätt hittils skjedt förlösa
Såne Perssons och dess egna Barns
egendom, på rättegången, thet hon
icke anberlåter, så länge hon
har det minsta till öfwers af
mannens qwarlåtenskap och
afnärmare dertill gifwas under
namn af Ledare
i rättegången, som wist icke ut-
ställa arfwodets tagande, när
hennes sak kan sluteligen blifwa
wänner, utan säkerl., närmare
ej är att få, lemna den orättmätiga
saken handlös, och uti hwilket
wderpartens sjelfswåld be-
gjäres lagbehörigt hinder. Rätte-
gångskostnadsärsättning förwåntes
efter gunsträttwist godtfinnande och
är i vice cersa målet, ej någon
oanständighet som förtjenar swars-
mål eller Såne angår, utan
förfaller med hafwandemålets
rättwisa afdömmande.

Herr Rådmannen Palm yrkade
gjenstämningsmålet, och påstod, at
käranden Såne Pehrsson gjenom egen
underskrift å omtwistade och en
af Herr Rådmannen framtedde
Testamentet, samstyrkt och blifwit
thetsamma som Han således eij skall
äga magt at rubba eller klandra.
Hwaremot Herr vice HÄradshöfdingen
Malmgren åberopar hwad förut an-
draget är, och at Såne Persson icke
erkjänner sig hafwa under mer-
besagde Testamente skrifwit sitt
namn, hwilket finnes satt endast
som wittne; och äro ej eller witt-
nen, på tillfrågan, at therom
öfwertyga Såne Pehrsson.
Widare war nu icke at i Saken
erhundra; Hwarföre Härads Rätten
tog målet under pröfning
samt författade thetta

Uthslag, afsagt d. 9 Nowember
Sedan Höglofl. Kongl. Götha Hof-
rätts och wällofl. Skånska Lagmans
Rättens domar uti thetta twistemål,
imellan Rusthållaren Såne Persson i
Buskeröd och thess Stjufmoder Enkjan
Margareta Olofsdotter, angående afl.
Pehr Anderssons Testamente til be-
mälte Enkja, och sine med Honom
sammanaflade Barn, på thet sätt
en äro fullgjorde: at omyndige
Barnens Fränder Sone och Anders
NilsSöner, blifwit hörde efter
Stämning och fådt tilfälle, at,
jämte Enkjan bewaka thesse Barnens
rätt och gemensamma förmohn
med bemälte theras Moder, så för-
swinner therigjenom thet hinder, som
blifwit ansedt ligga i wägen för
Hufwudsakens fortgång och afdömmande,
innan et sådant wederbörande
Fränders hörande föregådt, hälst
Förmyndare icke finnas lagligen
förordnade, at ikläda sig thet måls-
manskap för Barnen, hwar til
lagen uti 20de Cap: 2 ¿ Ä.Bln be-
rättigar Modren Margareta, så länge
Hon Enkja sitter, tå Barnens Fränder
endast äga at Henne med theras
råd tillhanda gå. Och althenstund
thet kärsomål som Enkjan Margareta
Olofsdotter anstält emot Krono-
ländsmannen Strömsten redan
af wällofl. Lagmans Rätten är för-
klarat af sådan beskaffenhet, at
thet ankommer på särskilt at-
förande af Enkjan och med före-
warande Testamentsfråga, imellan
käranden och thess Stjufmoder
jämte Hennes Barn ingen oskilg-
aktig gemenskap äger; Förthenskull
bör ock sådant lända Parterne till
tättelse och efterlefnad.
Widkommande altså skjelfwa
Testamentstwisten, så emedan ostri-
digt är, at thet i fråga warande
afl. Per Anderssons i Buskeröd
Testamente under then 8 October
1760 icke blifwit i laga tid för
HäradsRätten upwist, hwarken i
Original eller Afskrift, sedan
gifwarens död timade, Ty pröf-
war HäradsRätten i förmåga
af 18de Cap: 1¿ ärfde B:n rätt-
wist, at thetsamma aldeles ogilla
och uphäfwa, Hwadan all Pehr
Andersosns qwarlåtenskap
i löst och fast kommer at
tilfalla och skiftas efter lag
imellan thess Enkja och samte-
lige Pehr Anderssons Bröstarfwingar
Blifwandes Holstfursten Nykjörk
förordnad at samma afskifte i
alla wederbörandes närwaro, lag-
ligen förrätta.
För rättegångskostnaderne tillägges
käranden, som therå icke uppgifwet
Förteckning, endast Stämnings och
domlösen med Fyra Dr smt
Bouppteckning 1778-02-23 Väsby (M) 4) År 1778 den 23 Februarii instälte sig undertek-
nad at uppå anmodan af Enckan Margareta
Olofsdotter från Buskeröd, till följe af hög-
wäl lofliga Skånska Lagmans Rättens ut-
slag den 6 September sidstl: förätta Bouppteckning
och delning å qwarlåtenskapen efter theß åår
1771 aflidna man på Crono Skatte Rusthålls
hemmanet No 2 3/8 dels mant: Buskeröd Per
Andersson, som utom Enkan efter sig
lämnad följande Barn: Rusthålls-
åboen Såne Persson med förra giftet
samt med deß efterlämnade Encka
sonen Anders 18 år, döttrarne Sissa 23 och
Inger 20 åhr; hwarför utan sedan bemelte
Pehr ANderson aflidit, dottren Karna som
honom efterlefwat blefwit död och hennes
arfsandel således enligt lag wid nu kalla-
de delning kommer at at Laga, och Enckan
och barnen tilldelas.
Härwid är Enckan samt sonen Såne
Pehrson sjelfwa, och Rusthålls åboen
Såne NIlsson från Långaröd å de omyndiga
Barnens wägnar till deras Rätts beva-
kande tillstädes.
Till Egendommens wärderande äro
Nemdemannen Nils Nilsson från
Rågåkra, Tufwe Svensson i Farhult och
Nils Månsosn i VIaköp närwarande.
Sedan Enckan blifwit enligt 9 Capitl.
ÄrfB: påmint om Egendomens rigtiga
upgift, sådan som den wid dödstimman och
före hållna Bo-upteckningen som bortkommit,
befants, företogs förrättningen som
följer:

Vigsel1721-04-23 Väsby (M) 5)
Barn
Lars Persson (1722 - 1722)
Sone Persson (1725 - 1782)
Sissa Persdotter (1726 - 1726)

Vigsel1754-10-31 Väsby (M) 6) 1754
d 31 dito [octbr] Pär Anders: och Pig: Margareta Olsdr i Buskeröd
Barn
Sissa Persdotter (1755 - 1832)
Ingar Persdotter (1758 - 1812)
Anders Persson (1759 - )
Karna Persdotter (1765 - 1772)

Noteringar

Luggude häradsrätt (GHA) 1726 25/6


N:o 45
Per Anderson uti Buskeröd anhöllt
hos TingzRätten att efter som den
andehlen af Skattehemmanet No 1/3
ibm som han sig af Per Jönson i Wija-
köp; Sone Person i Giörslöf och Trued
Nillson i Buskeröd eftre köpebrefwet
af d: 7 Augusti 1720 tillhemllat ef-
ter trenne föregångne laga upbud
d: 22 Junii och 23 octob: 1721 samt
d: 19 Febr: 1722 blifwit lagståndit
honom dörå måtte meddehlas Ting-
sköte och fastabref, som i anseende
där till at intet klander emel-
lan kommit bewilljades.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAABB:194 (1726-1726) Bild 280 (AID: v384775.b280, NAD: SE/VALA/0382503)


Rusthållsförändringar 1742-03-22


Buskeröd nr 1 [sic?] gl Rust-
hållaren Per
Anderßon för-
medelst ålder-
doms swaghet
skiänckt detta
sitt skatte hemman
till enda Sonen
Sone Perßon


Källa: Malmöhus läns landskontor (del 2) GIab:1 (1733-1742) Bild 344 (AID: v98912.b344, NAD: SE/LLA/10899-2)


Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-16

Laddar...