Olof Andersson

1) (mf fm mf fm ff)

Organist från åtminstone 1688 och stadsnotarie från 1701 i Kungälv. Blev minst 83 år.

Far: Anders Övensson ( - >1711)
Född före 1671 Kungälv (O) 2)
Död 1754 Kungälv (O) 3)
Bouppteckning 1754-10-18 Kungälv (O) 3) År 1754 den 18 October infunno sig undetecknade [Rådmän] uti aflidne organisten Oluf Anderssons stärbhus till laga Upptecknings och delnings förättande, hwarvid sedan samptlige arfvingarna om terminen blifwit kundgiorda. Tilstädes kommo Rådman Herr Niclas Lidbom så wäl som å sin K. Hustrus Marija Boustedts som efter upwiste fullmackter å Sönerna Hans och Rickard Boustedts wägnar. Likaledes woro Sönerna Petter och Detlof Boustedt tilstädes, och för then hemma warande omyndiga dottern Elisabeths sampt hennes i Norrköping warande Swåger Petter Sefbergs och thes Hustru Margareta Boustedts wägnar, Borgaren Conrad Andersson. Men för Niclas och Jacob Boustedt som Mågen Johan Hermansson och thes Hustru Catharina Boustedt war ej någon tilstädes, ehuru the therom kundgiorde blifwit, hwartil Brodern Petter Boustedt. Theras rätt härutinnan, äfven kommer att bevakas. - - -
Efter räckning fordrar ena Sonen, Tullinspectoren wid Lilla Edet Herr Niclas Boustedt så wäl innestående moderne arfv 30 Rdl Smt som en för sin Halfbroder Rickard Boustedts underhåld ...

Familj med Nn Nn ( - ~1703)
Barn
Margareta Boustedt ( - <1785)
Niklas Boustedt
Cathrina Olofsdotter Boustedt (1697 - )
Anders Olofsson Boustedt (1700 - )
Cathrina Olofsdotter Boustedt (1702 - )

Barn
Martha Olofsdotter (1703 - )

Vigsel1703-11-27 Foss (O) 4) 1703 d 23 Novembr: copulerades Organisten ifrån Kongelf Oluf Andersson och Dorothea Falck. Hans föräldrar Anders Önneßon i Kongelf hennes Eskill Pärßon och Marna Pärsdotter wid Qwistrumbroo
Barn
Anders Olofsson Boustedt (1704 - <1712)
Petter Olofsson Boustedt (1708 - <1785)
Maria Olofsdotter Boustedt (1710 - <1785)

Vigsel1712-11-26 Uddevalla (O) 5) 1712-11-26 Hemma i Reer Paulssons hus. Stadz Notarien och Organisten från Kongellf Hr Olof Andersson med Jungfru Magdalena Richardsdotter
Barn
Sven Olofsson (1713 - )
Cathrina Dordi Olofsdotter Boustedt (1715 - <1785)
Hans Olai Boustedt (1717 - 1795)
Richard Olofsson Boustedt (1719 - 1726)
Jacob Olofsson Boustedt (1720 - 1779)
Elisabeth Olofsdotter Boustedt (1722 - 1785)
Richard Olofsson Boustedt (1726 - <1785)
Ditlof Olai Boustedt (~1730 - 1801)

Noteringar

Organisten Oloff Anderson insinuerade [..] Contract och kiöpebreff Daterat Kongelff d 19 Martij 1692 på huuß och pladz som han af Sahl. Tolle Swendsons arffingar sigs tillhandlat för 320 dsmt: hwilken huuß och pladz upbudes 1 gångh


Källa: Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIBAA:3327 bild 650


Ungelff Stadz Protocoll 1694 den 22 Januarÿ höltz allmenna Rådstuga
för Rätten inkom Organiseten Oloff Anderßon
nu etter praesenterade willa på sin kiöptegård
betahla 90 eller 100 Sr Mt: Willjandes
för interesse wara frÿ, emedan han efftr
kiöpe Contractet nu som [..] har budet Penningarna
Betahla; Resol: Emedan Oloff Tolleson
genom deß skrifuelse har giort jäff i kiöpet
dhj befrÿas Oloff Anderson för Interesse
af dhe Penningar som hooß honom står.


Källa: SE/GLA/11935 Kungälvs rådhusrätt och magistrat A I a:3 (1680-1700) Bild 538 / sid 1049


Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-03-06

Laddar...