Nils Arvidsson

Blev ca 93 år.

Far: Arvid Nilsson ( - 1663)
Mor: Marit Jonsdotter ( - <1640)
Född omkring 1617 1)
Död 1710 Rickelstorp, Flisby (F) 1) 1710
Dominica Jubilate som war d 1 Maji begrofs 93 åhr gl Man ifrån Rickelstårp
h:ken lefat wäll och Christl:n hafft feel på sin hörßell i många Åhr och
i 6 Åhr warit aldeles blind, hans Nampn war Nilß Arfvidson
Begravd 1710-05-01 Flisby (F) 1)

Familj med Gunnel ( - 1681)
Barn
Elisabeth Nilsdotter
Marit Nilsdotter ( - 1725)
Arvid Nilsson (~1658 - 1749)
Sara Nilsdotter (~1660 - 1737)
Zacharias Nilsson (~1662 - 1736)
Isak Nilsson (1673 - 1673)
Måns Nilsson (1673 - 1673)
Måns Nilsson (1674 - 1675)
Börje Nilsson (~1680 - 1745)

Familj med Anna Nilsdotter
Vigsel1682-10-15 Flisby (F) 2) 1682
Doca XVIII Post Trinit den 15 octob wigdes Niels Arfwidzßon i RIkestorp
och Anna Nielsdotter ifrån Medelby Sn

Noteringar

Södra Vedbo häradsrätt (GHA) 29/5 1671


1671 d 30 Maij uplästes Jordegardernas breff uppå
Skatteräntan uthi 1/2 gården Rickellstorpp Daterat d 25 Martij 1670
wthi hwilcket thee sigh bekienna haffwa sålldt och uplåtet sin
broder och swåger Nillß Arffwedßon i Rickellstorpp 1/2 Rikellstorppa
gårdh för 82 Dr sölff:r haffwer warit Lagbudin och Lagstånden, Ty
dömmes dheta kiöpp stadigt och fast Effter dhet 10 Cap. Jord B.LL.


Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:26 (1669-1680) Bild 1350 (AID: v190302.b1350, NAD: SE/VALA/0382503)


Södra Vedbo häradsrätt (GHA) 1705 7/6


¿34 Då uplästis Niels Arfwidsons i Rickelstorp
författade Testamental Disputition d 15 Septembris
Ao 697 i Beträffande halfwa gårdens i Rickelstorp
sampt annan löös ägendoms dehlning emillan
barnen af bägge kullarne, item Morgongåfwa å
Tiugo lood silfwer etc. hwilket allt in qvantum
de juul ptrorocollet inlades.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:147 (1705-1705) Bild 1550 (AID: v280355.b1550, NAD: SE/VALA/0382503)


Södra Vedbo häradsrätt (GHA) 1708 15/6


¿39 Nämbdemannen Boo Jonßon i Sun-
deränga och Håkan i Dunstorp betyga
att dhe, straxt efter senaste Winter-
ting, woro hoos gamble mannen Nilß
Arfwedßon i Rickelstorp, och uthi
des barns af förra kullen åhören
/: Nembl. Zachris i Råskoug, Arfwedz i
Swenstorp dito Mågarnes Jöns i
Bonderyd och Per Knutßons i Tofta:/
befunne be:te gamble man af godt
och full konneligit förstånd: hafwan-
des han, uppå Nämbdemännernes
tillfrågan, ded med klaar och tydliga
ord swarat och sagdt at deß inproto-
collerande Testamentz skrift af d 30 Ja-
nuarij 1708 befinnes i allo inrättat
efter hans rym wäl betänkte seija
willja och förordning i så at
han then samma i ingen måtto
will rubba eller förändra.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:243 (1708-1708) Bild 3420 (AID: v280364.b3420, NAD: SE/VALA/0382503)


Södra Vedbo häradsrätt (GHA) 1710 19/10


¿65
Uplästes Zachris Nielßons i Råskoug, Arfwid Nilßons
i Swenstorp, Jöns Larßons i Bonnaeryd, och Börge
Nielßons i kiättstorp förlijkningz skrift, af d 26
octobris 1710, om Skattegården Rickestorp 1/2, som
StiufModren änkian Anna Nielsdotter, och des egna
Barn, af senare kullen, äga inlösa, lijkmätigt
sielfwa Jnstrumentetz bredare förtydande, för fem
hundrade dal:r kopparmynt etc; Warandes nu
ingen mehra tillstädes, än å änkians Anna Niels-
dotters wägnar, des Måg Niels Torstenßon i ha-
reryd, Jtem å andra sijdan Jöns Larßon i Bonna-
ryd hwilka bägge ehrkiänna, at sampteliga
wederbörandernes träffade förening, ähr sålun-
da i allo slutet och fast stället.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:307 (1710-1710) Bild 2040 (AID: v280370.b2040, NAD: SE/VALA/0382503)


Södra Vedbo häradsrätt (GHA) 1711 31/10


¿25
Änckians Annas i Rickelstorp fullmächtige
och son Niells Niellßon, tilltahlar Wähl-
ädla fru Capitainskan Christina Sparrman,
sampt Johan i Sibbemåhlen, om låhntagne
fem dal:r silf:mt, med des ålöpande Jnter-
esse, i 3 åhr wid sidst förledne Matthesmäßo.
fru Capitainskan förneekar icke samma
skulld at betahla eller afräckna, med des
aflöpande Jnteresse.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:339 (1711-1711) Bild 1260 (AID: v328843.b1260, NAD: SE/VALA/0382503)


Södra Vedbo häradsrätt (GHA) 1713 21/2


Förutheddes 1nno, Sal: Niells Arfwedzsons i
Rickestorp Testamental Disposition af d:n
30 Januarij 1708, som d:n 5 nästfölliande
Februarij inprotocollerat, och sedermehra d:n
17 Junij samma åhr, ytterligare bestyrckt
blifwit. Dito 2do, ena skrifftelig transaction
och föreening, Daterat d:n 26: Octobris 1710,
under trowärdigt bewittnande; hwarmedelst
blef fulltygat, at änkian gudfruchtig An-
na Niellsdotter sampt dheß egna barn af sena-
re kullen, hafwa Stiufbarnens eller Sunder-
kullens Interessenter, Zachris Niellßon i Råskoug,
Arfwed Niellßon i Swenstorp, Jöns Larßon i
Bonneryd och Börge Niellßon i Kiättstorp,
uthlöst ifrån mobilier och fast, igenom
fembhundrade del:r kopparmynt. Så at be-
melte änkia och fem deß egna barn, till-
komma halfparten i Skattegården Rickestorp,
uthan Jääf el:r gensäijelse. Emädan förra
Barnen undfångit, i ofwannembde 500 d:r
kopp:mt till lähns, af sin Sal. fader Niels
Arfwedzson Contant penningar Twåhundra-
de åttatijo dal:r kopparmynt; och för then
öfriga Resten emottaga dhe godwilligt,
nährskrefne Sterbhusetz skulld fordningar,
Nemb:n hoos Zachris Håkonßon i Sunder-
ängia Tiugo dal:r kopparmynt, HÅkon
Pehrßon i Nybbelöf Trettijo dal:r koppar-
mynt, och Swen Månßon i Sulleryd Ett-
hundrade dal:r kopparmynt. Till hwilket
qvantum, äfwen anlägges then giälld, som
Jöns Swenßon i SKulleryd skall wider-
häfta, och icke till behörigt Liqvidum än uthfördt
ähr, innan hans Obligation framställes. Men i
fallt, något sedan skulle brista, tå uthlåfwar
änkan Anna Niellsdotter, och hennes egna
fem barn, at betahla the förra sex barnen
tillfyllest; Så af besagde fembhundrade
dal:r kopparmynt, på dhet sättet måste
ricktigt ehrlagde warda. Och alldhen-
stund förberörde andehlar i Rickestorps
halfwa gård, i förmågo af träffad förlich-
ning d:n 26: Octobris 1710, å Tenna häradz
Tingom, 1no, d: 6 Februarij, 2do d:n 22 Maij,
och 3tio, d:n 30: Octobris A:o 1711, Lag:n up-
budne, sampt sedan Natt och åhr fullstånd-
ne befinnas. Dy dömes dhet har om slut-
na Contract stadigt Arg:to Capitis 2di et 10nno
Jorda B: L.L.! Blifwandes förthenskulld,
mehr omtahlde portioner i Rickestorp halfwa
gård, fullkommel:n afhända ifrån We-
derbörande Sälljare och Jnteressenter,
iämwähl sålunda tillägnade änkian gud-
fruchtiga Anna Niellsdotter, och hennes
egne barn el:r Arfwa, till een säker,
klanderlöös och rättfången ägendom, båda nu
och framgeent. J huus, Jord, Åker, Äng, Skoug,
Mark, Torp, fiske, qwarn och andra Adperti-
nentier af watten och Land, nährby eller fiärra;
Jntet undantagandes som nu dijt ligger, af
ållder lydt, el:r hädan efter Lag:n till vin-
nas kan: hwaråth fasta och wittne är Nemb-
demännerna etc etc.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAABA:403 (1713-1713) Bild 2640 (AID: v328847.b2640, NAD: SE/VALA/0382503)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2015-02-23

Laddar...