SDHK-nummer: 33391 <br/>Utfärdandedatum: 14960607<br/>Utfärdandeort: Hjälmaryd<br/>Språk: svenska<br/>Utfärdare: Björn Nilsson, Nils Nilson, Bonde Olsson och Berge Drage, vèapnare, <br/>Innehåll: Björn Nilsson, Nils Nilson, Bonde Olsson och Berge Drage, väpnare, skiftar arv efter sina föräldrar Nils Kromma och "Mæretta" Abjörnsdotter, varvid Nils fick "Kastils" gård i "Todna, Syndrede" gård i Tannåkers socken, en gård i Flathult i samma socken, en gård i Holmminge i Angelstads socken, Kråkared i Långareds socken etc.

Märta Abjörnsdotter (sparre över blad)

(ff mf mf mm mm mm ff mm m)

Far: Abjörn Jönsson
Mor: Karin Dansdotter
Död mellan 1488 och 1496-06-07 1) 2)

Barn
Björn Nilsson (Krumme) ( - ~1497)
Botilda Nilsdotter (Krumme)
Estrid Nilsdotter (Krumme) ( - >1515)
Nils Nilsson Krumme ( - 1512)

Noteringar

Är död 1496 (Almquist 1989; se SD hk nr 33391).


I SAÄ I:109 visar Elgenstierna under rubriken BAGGE AF BERGA nr 118 Abjörn Nockesson som stamfar till ståthållaren på Kalmar slott Halsten Månsson. Denne kombinerade morfaderns ättenamn "Bagge''med faderns sätesgård "Berga" och ett modifierat sparre-vapen
Släktens första anknytning till Berga i Högsby var Jöns Abjörnssons son-son Peder Nilsson, vars son Måns Persson ~1500 gifte sig med Karin Pe-dersdotter av den gamla Bagge-släkten i Botorp.
Att kalla Halstens fäderneanor tillbaka till hans ff ff ff Nocke och dennes ättlingar på alla sidolinjer"Bagge af Berga" är därför missvisande. Namnet kan endast gäla Nockeättlingar med möderneanor "Bagge av Botorp".


Märta var gift med väpnaren Nils Svensson Krumme, som därmed fick jord i Hjälmaryd, kanske den som Märtas farbröder tigi-gare pantsatt till Abraham Brodersson men som sedan hade kunnat lösas.
Märta hade även ärvt en 'kvarn-ström' av sin farfars farmor Ranfrid, se nedan.


Sunnerbo häradsrätt (GHA) 1623-10-13


Anno 1623 denn 13 octobris höldz Lagha Lagmanß
tingh i Sunderboo hääradh i Liungby S: i Liungby By
vthi Närwaaro Lagmanden siällf Personligh, denn Edle och
Wälburen herre, här Gustaf Stenbock, frijhärre till Örsten
och Cronobeck, arfherre till Torpha, och Lena, Swerigis Rijkes
Råådh, så och lagman vthi 10 hääradz Lagsaghu i Smålandh
så och Gubernator i Wästergöttlandh sampt Lagmans
Nemdh Stodh och Lagha häradzting, å senare dagh och staadh
vthi Närwaaro Kongh Maij:dz BefalldningzMan, Erligh Wijß och
förståndigh Måns Jonßon i Jonekiöpingh sampt häradz
Nemdh. Samma dagh hafuer Jagh medh Häradz Nämdh
Effter dhenn Wälburen härres Befalldningh, hållet enn
Lagha Hääradz synn, Emellom Wälb: Mällker Axellsonn
till Biernehullt och samptelighe Liungby grandher om den
Långlighe tuist, trättemåll och oeeningheet så wäll som
åhrlighen åhrs klandrandhe vppå thz strömbfall N: öf-
er swäghe forß, så och Miöllquarn medh Jern smidieß bruck
medh huß som förbe:de Mällkor Axellson der hafuer vp-
bygga lååthitt, såsom och åker der hoß, opoolat och
Jntaagitt vppå alles förbe:de Byars allmenningh sigh till
nötto och fördeels bruck Crono och Skattehemman till
allsom största Skada och nachdell oanseet huadh Jnsaghor
somm Liungbÿ grandher der Emodt haft hafuer, der på
Jagh medh Nemden fordrade på plaßen förbe:de W: Mäll-
ker Axellsons skiäll och Laghafånghz bref, som han sigh
vppå beropadhe, så wäll som thes gambla häfd huillke
bref wij för oß grandelighenn, och Nogha ofuersågho, huadh
kraft the medh sigh hafua kunne, der medh han förmenthe
sin Rätt at försuara, då framlade han it bref, som af
S: Wälb: herre här Nils Cromme vttgifuit waar at hans
s: husfru skulle hafua arft af sin fadher, och han af sin
fader fadres modher hustru Ramfrijdh Enn strömb be-
Nämdh yttre Wägha forß, beliggandes i Liungby S: näste
Lagha åå huillkenn strömb, the samptlighen skiengkt
och gifuitt hadhe, theras mågh, Wälb: Bondhe Olsonn
till Hiällmary och Näß, och på then tijdenn skulle then
hafua tree strömmar, medh denne försk:ne huillka Jntz
wåro nampgifne och hware detta bref Dateratt 1488
Wijdare framlades it bref, huillkens Jnnehålld Lyd-
da at tuenne Män, och kyrkowärdherj, medh kyrko-
herden i Liungby Sochenns samptlighe samptycko hadhe
giordt et Bytho medh förbe:de wälb:dig man, och gifuit
honom öfuerwäghe forß, för yttre wäghe fors, och Pngr
till strömbytte _ 10 rdr gunneska(?) Waar Brefuett
Dateret Anno 1480 der medh man kunne giörlige
see, och förfaara, at bythesbrefuett war före vttgifuitt
ähnn gåfuo brefuett, och efter thz waar icke Laglighenn
vttgifuitt huillka icke heller wååro mächtigho eller myn-
dighe Männ Cronones vthi frällset at förbytta, befans
och af trowärdighe dannemäns Berättelse, dhe efter sinne
gambla förfääders kungiörandhe, at för samme skifte waar
twenne Mandråp förorsakatt att the som på Skatte och Cro-
nohemman på samme tijdh bodde icke wille thett bythe be-
jaka eller inghå Lichwäll WÄlb:d Mällkor Axellsons hust-
trus förfädher hadhe thz i häfd, haf medh Påck och trångh
Emodt theras samptlighe Mottståndh, och klandrandhe be-
fans icke häller at WÄlb: Mällkor Axellsons hustrus
förfädher eller honn effter dhem kunne bewijsa huar then
Jordh och Stömbfall, som the Namgåffuo yttrewäghe
fors skulle beläghenn waara, ther Cronan för sitt
medh fullt Widderlagh kunne waara behållenn vthan
för theras olaglighe /dågh icke vemins häfd/ Cro-
nan till mykenn nachdeell och skaadha, vthi så månghe
förlupen åhr, händt ähr, på samme Byars Jntecht
giordhe och fridebendhe, synthes oß effter Rättens
skedandhe och Ringha Betenkiandhe och afsagde sentens
att Crono och Skatte äghorne skola behålla samme
stömbfall N: Öfre wägha fors, och thes bögde Quarn
och Jntagne torpeställe, och widderlägga Cronan, och
SKatte hemman all denn Räntha och Skada Cronan
ther wthi så långligh tijdh dragit haadhe, och husen som ifrå
flöttias eller hafua thenn förwerkat och wälb:de Mällker
Axellson hwar tillåtit siällf wpspåra och upletha thz
strömbfall N: yttre wägha forß, som han förmendte sigh
hafua godh skäll och Rätt till, och söcka siällf vtt sitt ska-
deståndh medh sinn hustrus medharfuingher theras samptlighe
bythes låtter försigladhe Jnnehålldh huillket af denne
Ringhe häradzRätt är aflupitt Sententieret och dömdt
Och huar han icke wille sigh medh samma dom BenöghaLåtha
gafs honom macht effter Lagh dagh strax att Wädia
Medher wälb:na herre och Närwarandes Lagmansdomb, här
emodt Wälb:digh Mällker Jnthz Protesteradhe vthan medh
samma dom Lätt sigh benögha att detta så laglighen å
tinghe Protocollertt och dömdt ähr och skall Ewär-
delighenn oqualldh och Ryggelighen för allom gillat och
hållitt wardhe.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:6 (1619-1623) Bild 453 / sid 71 (AID: v49314.b453.s71, NAD: SE/VALA/0382503)
Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2016-10-16

Laddar...