Adliga ätten Kåse, nr 139<br/>Gammal frälsesläkt; introd. 1627

Margareta Arvidsdotter (Kåse)

1) (ff mf mf mm mm mm)

Far: Arvid Persson Kåse ( - ~1630)
Mor: Anna Melkersdotter ( - >1647)
Död efter 1666 Torset (nu Torshult), Berg (G) 1) Troligen död före 1682 då hon inte förekommer i arvstvisten (se Axel kåse eller fadern)

Barn
Arvid Larsson Torsell ( - 1723)
Beata Larsdotter ( - 1704)
Elisabeth Larsdotter ( - >1706)
NN Larsdotter

Noteringar

Se de många tvisterna om arvet på brodern Axel.


Mtl 1642 Berg
Lars Jöenß i Torsedt
Margreta Arfuedsdotter


Källa: Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/1 (1642), bildid: A0001476_00100


Om nedanstående måls existens har Niclas Rosenbalck meddelat på Anbytarforum under Kåse-ätten:


Sunnerbo häradsrät (GHA) 1668-01-28


S.d. framträdde Wälb Christer Lodh till hiälmsängia Leunant, och till-
talade Wälb. Axel Kåse på Öyhult så och Birge Jönson Bur Arendator
på Toftaholm wistandes om arfwep[en]n[in]gar på twå systerlåter 114 Dr
smt och göra hwilka består uthi Öyhult sätes gårdz panterätt. Hwad
broderen Peder Kåse anlangar säges Larß Jönson i Thorset andre swå-
geren wara hanß skriftelige fulmechtige Eliest är Anders Kåse nu icke
stämbd eller tillstädes, som hafwer mest handlat med Wälb. Christer Lodh.
Nu uplästes Wälb. Peder Kåses breff, ther med han Lofwar sig med första kom-
ma hem i Landet, wälb Axel Kåse begärar dilation och upskåff med thenne arfs-
peningars eller Lößörers arfrätt afwittring till sin broders hemkomst, nu säger
Wälb Christer Lodh sig hafwa uthgifwit på systrarnas och broderens Wälb Pe-
der Kåses wägnar 208 Dr S.mt. hwilka Birge Jönson medh sin swå-
ger Swen Jönson annamat hafwa Eliest äro twå bröder och tre systrar om
400 Dr smt i Lößöror efter afdragningh af 600 Dr smt. altså kommer
till begge swågrarna på theß quota hwar. Resolutio Sententia interLocutoria folg-
de. Thenne participanter eller medarfwa må komma tillsammanß och
uthi Larß Jönsonß närwaro Liquidera sig emellan, till nästa ting, dhes
förinnan kan Birge Jönson bur skaffa sig besked till samma tijdh ifrån
Wälb Peder Kåse, om han Birge Bur, må med hanß minne Längre inne haf-
wa hanß p[en]n[in]gar ther med giordes affträdh.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kronobergs län EVIIAAAD:34 (1659-1671) Bild 2050 (AID: v205987.b2050, NAD: SE/VALA/0382503)
Karta

Källor

Bildspel

Senast ändrad: 2018-02-06

Laddar...