Lars Andersson

(mf ff mf mf mm f)

Blev högst 49 år.

Far: Anders Jönsson ( - ~1689)
Mor: Kerstina? ( - ~1678)
Född mellan 1650 och 1653 
 Glimminge nr 2, Glimminge, Jonstorp (M) 1)
Död 1699 
 Glimminge nr 2, Glimminge, Jonstorp (M) 2)

Barn
Agnes Larsdotter (~1683 - 1754)
Kerstina Larsdotter (~1683 - )
Truen Larsdotter (1689 - 1732)
Anders Larsson (1698 - 1758)
Olof Larsson (1691 - )
Gunnar Larsson (1693 - 1738)

Noteringar

Luggude häradsrätt 1700 28/2


Enckian Johanna Gunnarsdotter i glimminge
hade låtit instämma John Anders: och
Lars Anderßon i Giörslöf, sampt Jöns
Anderßon i Langaret, angående ett
hemmula Johanna Gunnarsdotter
dhet köp, hon och hennes Sahl: man med
dhem skall hafwa ingått, om dhen
Skattejord dhe bem:te instämbde Erfft
effter dheras Sahl: förälldrar, utj glimminge gård.
Swaranderna woro till wedermähle,
upwijsandes Enckian 2:ne köpebref,
dhet eena af Jöns Anders: j Longaret
och Lars Anders: i giörslöf, af d 24:
Novembr: 1699: att dhe såhlt till
Lars Anders: i glimminge och dheß
hustru, deras Erfzrätt effter dheras
sahl: förälldrar och bröder, utj Lars
Anderßons åboende gård i glimminge
dhet andra af John Anders: i giörslöf
d 25: Novembr 1699: uppå dheß
Erfwepart i bem:te glimminge gård.
dhe instämbde säga, sig intet fått
fyllest betahlning för dhenne skatte-
jord effter köpet, mehnandes att
dheras yngste brodher drängen Suhne
Anderßon, borde wara närmare
att inlösa dheras parter än Sahl:
Lars Anderßons Enckia.
Enckian förklarar, att dhetta köp är
slutet med hennes Sahl: man siälf,
och förmehnar dhet böör stå widh macht,
dhe instämbde tillstå att dhe uprättat
köp med dheß Sahl: brodher Lars Anders:
och att dhe intet uthlagt något till Munterin-
gen sägandes Enckian, sig willia
betahla hwad ännu resterar på köpskil-
lingen, sampt och förnöija Suhne Anders:
dheß 2/11 dehlar i dhenne halfwe skattegård.
Saaken optages till dombs.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAAAJ:28 (1700-1700) Bild 1780 (AID: v217881.b1780, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)


Luggude häradsrätt (GHA) 1701 9/2


Sune Anderßon i Giörslöf låtit incitera Gudmand Anders:
och des hustru till at wjßa hemmull at få bruka Sones skatte-
jordh, och eftre han är en Enfaldig man begiärer han att
Jonas Löfman i Helsingborgh måtte efterlåtes att
Jnsinuera des saaker, berörde fulmechtige famstodh
och Remonstrerar att samma Rusthåll N:o 47: uthi Jon-
storp Sochn glemminge bÿ består af en hehl gårdh eller ett
hemman. halfwa dehlen af samma hemman och Rusthåll
tillhörer Sune Olson som nu äger och bebor samma halfa
dehl som skattejordh, den andra halfwa dehlen tilhörde
Anders Jenson som war Sune Andersons far, hwilket
ägde den halfwa dehlen som skattejordh, bem:t Anders
hade 7 Soner och 1 dotter, hwar iblandt Sune är den
ÿngsta. A:o 1679: för än skatte hemmanet kom under
Rusthåll efter lät deß sahl: fader en af sina soner Lars
Anderßon benämbd hehla detta sit skattebruck för det
han war en g: man, men Ljkwist allenast till att
bruka, och icke alla dhe andra Sÿskonen till förfångh
att äga, A:o 1683 och 1684: då skattehemmanet kom
under rusthåll, bebodde Lars Anderson det halfwa
Skattehemman som hans far ägde, och än ware J
Lefwande lefwa, och på fadrens wegnar uprättade han medh
Sune Olson Rustningen och Munteringen efter Lars
brukade hemmanet, när fadren dödde blefwa alla Barnen
Lijka deelachtiga i skattejorden och Munteringen men
Brodren Lars blef qwarsittiandes, och 2 af Sÿskonen
woro döda de 4 woro försÿnta hwar med sit bruck men
Sune Anderßon war oförsÿnt, när Lars låg siuck kallar
han 3 Bröder Jon, Jöns och Lars till sig och gifwer dem
14 D:r för dheras dehl hwardera, denne Sonen Sune
har inttet fått och des uthan har Sune kiöpt sin Sÿsters
Tönnes dehl som på skiftet war lijka deelachtig med brö-
derne desuthan hafwer SUne ingen hemgift effter fadren
fått såsom dhe andra barnen, fördenskull kunne
ingen taga betahlning för skattejordhen för än richtigt
skiffte war hållet eftre deras far. Jlijka måtto på-
står Sune at niuta sin arfwedehl efter des 2ne Bröder
som och borde hafwa sin dehl. och fördenskull påstår han
efter som Lars Anderson uthan upbudh kiöpt af Brö-
derna honom owitterligit och Sahl: Lars Enkia nu
gift sig medh en annan kar Gudmand Anderson
som will tillwälla sig hehla skattejorden och Munteringen
och sålunda uthstöta alla bördemännen och Sahl: Anders
Jens: Erfwingar som en fremmandhe är, och Sune nu
som kan och förmår uthlößa de andra och Praetera och widh
macht hålla rustningen bör wara närmast att niuta så
wijda lag kan förmå.
däremott på Sahl: Lars Enkias wägnar som nu är gifft med
Gudmand Anderson, Remonstrerar Munsterskrifwaren
Tidel och upwisar en skrifft Dat: d: 1 Maij 1679: af Sahl Anders
Jenson där uthinnan han gifer sin Son Lars tillstånd att
emottaga sin skattejordh och bruka den samma efter han är
swagh och därjämpte woro närmast til att inlösa den effter
des dödh. därnäst A:o 1683 och 684: då munteringarne up-
rättades, blef det kundgiordt allom som hade skattejordh
at dhe skulle inställa sigh och Participera uthi munteringens
uprättande, hwilcket inga af Anders Jesons Erfwingar
efterkomma eller sig påtaga wille at COntribuera till mun-
teringen mehr än Lars Anderson som altijdh praesterat
en swars god muntering och då sidsta munsteringen A:o
1700: wedh ÿstadh af Sahl: H:r öfweste Leiutnanten
förättades, efter kong: Maij:tz befallning, blef Lars An-
dersons Enckia med des nu hafwande man infördt i Rullan
för Munteringen som Rusthållare och Barnen förbi-
hållet deras skatte rättighet uthi Jorden som Annotationen
uthwißar.
Nock upwijßar en TingzRättens dom af häradz höfd: Klen
afsagdt d: 1 Martij 1700: af innehåll at Lars An-
dersons giorde kiöp medh sin Broder blir Confirme-
rat och stadfäst emillan honom och bröderne, och i
anledning af samma dom tilbiuder Gudmandh
och des hustru at förnöija Sune Anderßon 15 D:r bÿte som
de andra bekommit. skulle han det icke willia då begärer
Erick Tidell att saaken må upskiutas till d: 20 hujus då
han ifrån Malmöe will skaffa Copia af Kon: Maij:tz
Resolution för slijka måhl, som detta närmare skall
förklara. Än upwistes Een skrifft A:o 1678 uprättat
eftre Sahl: Anders Jonsons hustru där uthinnan Sune
påföras åthskilliga saaker till hemgifft som bestiga sig till
16 D:r 4 öre så at han därföre icke bör Praetendera.
Nock upwistes skifftebrefwet effter Sahl: Anders Jöns:
Dat: d: 7 Novembr: A:o 1689: däruthinnan Erfwin-
garna äro öfwerens kombne hwad de som ingen hem-
gift niutit skall hafwa nemb: Anders, Oluf och
Sune, 11 D:r 2 öre som woro de öfwerblefna löösören
hwar med dhe woro förnögda.
Sunes fulmechtig förklarar att fadren medh Lars
som brukade Skattejorden uprättade munteringen
och dhe andra sÿskonen blef aldrig tillbödna att in-
teressera som icke skall kunna bewijsas, eij heller
kunna ingen af Barnen tillwälla sig fadrens Egen-
dom at rusta före så länge han lefde.
Bönderna Jon, Lars och Jöns, woro närwarande och säija
at då brodren Lars brukade deras fars Skattejordh
medh fadrens willia som sielf ägdet blefwa de icke
till budna at interessera uthi Rustningen icke heller
kuna de bemächtiga sig fadrens Skattejord då han lefde
men hade de fått rusta den tijden skulel dhe wäll up-
rättat rustningen så wäll som deras Sahl: Bror Lars
Nock påminna de Rätten at dhe äro som förmyndare
införda för Sahl: Lars barn både att swara för lösören
och skattejorden at bewaka, men som Enckan lefwererat
Skattejorden och munteringen uthi en framandes hen-
der kuna de inttet swara om barnen något därigenom
afgår.
Nock nekar Sune aldeles till att han något bekommit
af dhe persedler som i det Documentet upförde är
som A:o 1689 är uprättat tÿ då war han omÿndig ale-
nast 12 a 13 åhr gammall.
Saaken Differeras till d: 20 hujus


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAABB:4 (1701-1701) Bild 130 (AID: v308045.b130, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)


Luggude häradsrätt (GHA) 1701 20/2


Såßom den saken Emillan Sune Anderßon i Giörslöf och
Gudmandh Anderßon och des hustru angående Skatte-
rättigheet blef till i dag Differerat, instälte sig Mun-
sterskrifwaren Tidel och upwiste Extract af anntation
som wedh Munstringen war hållen tuhi högst Sl: H:s
Maij:tz närwaro d: 1 Julij 1690: af innehåll att den som
sina Skatterättigheter låtit blj öde odjuka Interesserat
i Rustningen skohla hafwa den förlohrat. Såßom och en
Copia af Kong: Maij:tz Resolution uppå h:r Öfwerste
Carl Gustaf Rehnskiöldhs Memorial af d 30 Sept
1693: af innehåll att slijta Casus skohla till Kong:
Maij:tt Remitteras
Wijdare hade dhe inttet begiära dom.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAABB:4 (1701-1701) Bild 650 (AID: v308045.b650, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2016-01-02, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)

Laddar...