Kerstin Assarsdotter

(fm mm mm mm fm fm)

Blev ca 76 år.

Far: Assar Månsson (1585 - 1656)
Mor: Anna Gudmundsdotter (~1580 - 1670)
Född omkring 1617 Hemmershult, Fryele (F) 1)
Död 1693 Rösberga, Hagshult (F) 1) 1693
d. 14 Maij begroffs h Kirstin Assarsdotter
ifrån Roßbergh född j hemmershult och Frye-
lidh sochn men haffwer i Rösberg i ächtenskap
40 åhr j änckioståndh 17 åhr 8 dagar
76 år
Begravd 1693-05-14 Hagshult (F) 1)

Vigselomkring 1636  1)
Barn
Håkan Jonsson
Håkan Jonsson
Elias Jonsson (1650 - 1704)

Noteringar

Kallas i domboksmål om Elias Jonsson för Kerstin Andersdotter, troligen felaktigt. Identifieringen av henne såsom Kerstin Assarsdotter bygger på att Elias mor Kerstin levde enligt katekismilängden 1691 och denna hustru Kirstin Assarsdotter dog 1693 och några dagar senare vittnar Elias Jonsson efter sin mor som var 80 år gammal. Det i hennes dödsnotis att hon bott där i 40 år och varit änka i 17 år, således överrensstämmande med hustrun till Jon Håkansson i Rösberga.


Östbo häradsrätt 1661-01-29


Samma dagh uplästes uthi Retten Jon Håkanßon i Rosberga
och Hackzhultta Sochen kiöpebreff uthi hwilckit han sigh bekenner
aff frÿ willie och berådde mode haffua såldt och uplåttis sin Swåger
Clemmet Jönßon en sÿsterlott i himmerßhultz gordh Nembl 1/16
som Assar Månßon ägde och derföre upburit 23 RÿkzDr huilc-
ka tiugotre Rÿkzdr han bekenner sigh till fullo nögio både i kiöpp
och for Ettloffue haffua bekommit. Nogh arff 1/16 dell
uthi förb:t himmerßhullt. hwarföre aff hender han sigh för
bem:t gårdapartt och dhen tillägnar sin Swåger Clemmet Jönßon
hanß hustru barn och arffwingar medh huß Jordh Skogh Marck
aker och ängh etc. och haffua förb:t delar warit Lagbudne
och Lagståndne som S. Lagh befaller Tÿ dömbde ther tolff tillÿ-
ka medh migh dhetta kiöpp stadigt och fast


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:36 (1661-1671) Bild 150 (AID: v190313.b150, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)


Östbo häradsrätt 1677-08-03


Samma dagh framkom för Rätten Elias Jonßon
i Rößbergia, och oppå sin moders Kierstin Anderß-
dotters wegnar klagade nu som ofta tillförrendhe
till änkian i samma gårdh Sara Jönßdotter, om
en gierdeßgårdh kringh om ängegierdet hon
Jntet will widh macht hålla, uthan klaganden medh största
beswär måste på sin Egendom hålla fredh, oachtadt hon Sara
Jönßdotter tillförende af Tingsrätten ähr worden tillsagt
wedh sine 40 R:dr smt förlust samme gierßgårdh förferdiga
resolverades, at bref å nÿo ifrån Rätten skall afgå till henne
att hon innan nästkommande walborgsmeßodagh 678 gier-
deßgården upsättia, hwar och icke skall hon wara förtänckt at
plichta efter Lagh och förbudh brÿtande, och des uthan för-
ferdiga gierßgården der hon af forna tijder stådt hafr
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:37 (1672-1680) Bild 2030 (AID: v190314.b2030, NAD: SE/GHA/90102, SE/VALA/0382503)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2015-12-30

Laddar...