Karin Andersdotter

Blev ca 74 år.

Far: Anders Jonsson (~1632 - 1684)
Mor: Botil Svensdotter ( - 1697)
Född omkring 1676 Äsperyd, Barkeryd (F) 1)
Död 1750-07-08 Bästhult, Barkeryd (F) 1)

Vigsel1689-06-09 Barkeryd (F) 2)
Barn
Elisabeth Jonsdotter (1690 - 1693)
Anna Gudmundsdotter (1693 - )
Karin Gudmundsdotter (1695 - 1781)
Anders Gudmundsson (1699 - 1777)
Botil Gudmundsdotter (1702 - 1775)

Noteringar

År 1703 d: 15,16,17 Junÿ, Ordniarie laga sommarting


3. Sven och Per Anderssöner i Äßperyd kiärander, och deras broder Jöns Andersson ibm. swarande, angående förmåhns Rätt till lösen af 1/4 Skattejord i Äßperyd, hwarom twistades.


Ehuruwähl Swaranden förmehnar sig äga stoor förmåhn än kiäranderna, till den omtwistade Skattefiärdingens inlösen, Jdet han sine Sambroders Jon Anderssons, sampt Systrars Karins och Kierstins andehlar redan inlöst, Lijkwähl som Sven Andersson nu inför Rätten godwilleligen Vplåter sin andehl till deß yngsta broder Per Andersson, som med Swaranden utj ett bolag tillsammans, gårda fiärdingen nu häfdar och [.....], kiärandes det intet präjudicera Per Anderssons jämbngoda Rättigheet till Jorden, att Jöns 2:ne Systerlotter mehr sig tillhandlat. Altså pröfwar Tingz Rätten skiähligt, det böra dhe, nembligen Jöns och Per Anderssöner, såßom jämblijkt 6 Cap: Jordab: LL: lijka nära berättigade taga lott sig emillan hwilken dera den andra utlöser skall, hälst emedan dhe bägge mot Kongl. Maij:ts förordning om Skattskyldig Jordhdehlning däruppå hädan efter med hwar sin bolaak intet kunna besutna blifwa. Per Andersson tillböd sig straxt och tog lottne, men Jöns förwagrade sig alldeles med för behålld af benefius Junis.
Källa: Tveta häradsrätts renoverade domböcker 1703
Karta

Källor

Senast ändrad: 2010-12-05

Laddar...