Jöns Andersson

(mf ff mm mf ff ff)

Känd 1606-1650 i Gössarp, Väsby.

Död omkring 1650 Gössarp nr 2, Gössarp, Väsby (M) 1) 2)

Familj med okänd
Barn
Truls Jönsson (<1620 - >1653)

Barn
Nils Jönsson (~1645 - 1707)
Sönne Jönsson (~1650 - 1727)

Noteringar

Luggude häradsrätt (GHA) 1722 12/11


No 4
Uppå Per Jönsons ifrån Ingellsträde skedde
begäran, war utfärdad laga stämning på
Lars Trullson och Bengt Ohlson i Långared
ang:de Skattehemmanet N:o 4 1/2 därsamma-
städes, öfwer hwilcket ärende käranden
framgaf en skrifft, som blef af följande
innehåll upläsen, at han låtit instämma
deßa swarander till at wisa deras åtkomst
till förben:de Skattehemman, efter som han
förmodas sig därtill på sin Sa: farbro-
ders Nills Sonasons wägnar, wara
närmaste Bördeman, hwarföre han och uti
början skall slutit köpebref med swaran-
den, och den nu warande åboen Lars Trullson,
hwillcken äger Nills Sonasons dotter Ellna till hu-
stru, men sedermera skall han Lars med
den andra swaranden Bengt Ohlsson här-
om ingådt köpe Contract, hwilcket han påstår
måtte ryggas, och honom i stället lämnas
som först warit slutet, hemmanet at inbörda.
Häremot framgafz å swarande sijdan en
cauption, därutinnan förnämliggt anföres,
att eftersom fäderne fränder eij skohla kunna
börda möderne Jord, och detta omtwistade
Skattehemman skall utaf Nills Sonason wara
ärft med deß hustru Hanna Trullsdr; så
förmodas at käranden icke lag: på detta
Skattehemman skall kunna giöra något
åtal, med det wara som denna skrifft all
innehåller.
Efter swaranderna till ÿtterligare bewijs af
denna sin tahlan instämdt gamla Sone Jönson
uti giörslöf till wittnas ; så blef han framropt
och wittnade sedan ede: ojäfwed som följer: sina
80 åhr gl, at deß gamla far Jöns Anderson
skall i förstom köpt detta hemman, och sedan
lämnat det till wittnetz halfBror Trulls Jön-
son, hwilcken dödde uti pesten, och lämnade
allena efter sig en dotter ben:d Hanna,
hwilcken dotter kärandens farbror Nills
Sonason äcktade uti sit andra gifte, och fick
med henne en dotter som heter Ellena
och blef gift med Swaranden Lars Trullson,
som därmedellst ärfde och inbördade hemma-
net.
fr:s om käranden Per Jönson är något uti
släckt med swaranden Lars Trullsons hustru
på deß möderne sijda ? Swarades neij.
fr:s huru när swaranden Bengt Ohlsons hu-
stru är släckt med Ellena Nillsdr? Swar:
at hennes mor och förbem:de Ellena woro
Sÿskonabarn.


Resolutio
Efter käranden Per Jönson uti Ingellsträde
således intet finnas uti Släckt med swaran-
dens Lars Trullsons swärmor Hanna Trulls-
d:r, hwilcken ägde och war arftagande till
det omtwistade Skattehemmanet N:o 41/2
uti Långared, fördenskull kan honom som
påstår sig wara på deß Sa: farBroders
och Hannas mans Nills Sonasons wägnar börde-
man, emot Lag 2 Cap: Jorda B:L:L, så och 4de
¿ af fempte Börda placatet de anno 1720, ingen
slijk påstådd rettighet tillägnas, eftersom
i följe teraf i fäderne fränder aldrig äga
mackt at börda möderne jord; blifwandes
i så måtto swaranderna Lars Trullson och Bengt
Ohlson i Långared ifrån deß käromål lag: frikände.
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Malmöhus län EVIIAABB:185 (1722-1722) Bild 13530 (AID: v331249.b13530, NAD: SE/VALA/0382503)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-16

Laddar...