Johanna Andersdotter Salling

Far: Anders Mattsson
Mor: Beata (Larsdotter) ( - 1694)
Död 1699 Landskrona (M) 1) 1699
Junius
d 9 begrofas Casör Casten Tarson hustru j kirken j den norder gangen ofen för predikstollen forraff aff Stadtz presten herr Erich Killgren:
Bouppteckning 1700-02-04 2) Såßom efter min Sa: hustrus den fordom
Ehreborna och gudällskande Matronans
Johanna Andersdotter Saling dödeliga
frånfälle, iag medellst gudz försyn och
wederbörandes samtycke ämnar inlåta mig
i nytt äckta förbund, med dhen Ehreborna
och dygderijka Jungfru, Jungfru Catharina
Hermansdotter Schlÿter, so har iag
utj betwacktatande af min hederliga plickt för
min k: dotter Catharina Castensdotter Tars,
i answardt till det som henne efter min
förbem:de kiära ällskeliga hustru, hennes mo=
der, såsom lagligit arf och annan hederlig
omsång tillkommer, wehlat förordna och slu=
ta som eftreföllier 1nes: att min k: dotter
Catharina Tars skall hafwa wißa medell
eller redbara pennignar utj mitt boo att
niuta, få och behålla fram för andra Creditorer
som där kunde hafwa något att bordra, een
Summa af 350: d: smt: dock således, att iag
dem så länge uthan intrese hoos mig sielf in=
nehafwa, till des hon antingen utj Echten=
skap eller andras widare omsorg komma
skulle, då dhe af boet skohla uthtagas och
lefwerereas 2de: Skall iag mig förbem:ta
k: dotters wälfärd låta mig så angelägna
ware, att näst en Christelig uppfostring uth
allest gått och henne anständiga huus sysslor
skall hon med medra nödwändigheter af kläder
uthan något förminskande af den utlåfwade
Summa, så försedd och underhållen blifwa, som
det uthan kraw och förtahl hoos Ehrabara
wärlden efter mitt stånd och lägenheet kom
passera, Till större wißo och säkerheet hafwa
iag tienstwänligen anbudit den Ehrewyrdiga
och högwällärde herren H:r Otto Frick Kyr=
kioherde till Kropp och Mörarp församblingar,
som är min tillkommande makas moder=
syster man, samt Ehrborna och wälförtrode
Tullnähren Oluff Palm, som är min Sa: af=
ledna hustrus systers man, såsom troofasta
och redeliga wittnen här ned underskrifwer,
som skedde i Malmöe d 4. Februarij Ao: 1700.

[Underskrifter]
C: Tars
Otto Frick
O: Palm
Händrick Anderson Salling

Familj med Carsten Tars
Barn
Christina Carstensdotter Tars (1688 - 1751)
Beata Carstensdotter Tars (1690 - 1691)
Beata Maria Carstensdotter Tars (1692 - 1693)
Beata Maria Carstensdotter Tars (1694 - 1694)

Karta

Källor

Senast ändrad: 2015-12-21

Laddar...