Jens Andersen Bager

Kyrkoherde i Gessie och Eskilstorp.

Far: Anders Bager ( - 1613)
Mor: Anna Nn ( - 1618)
Död 1629-03 Gessie (M) 1)

Noteringar

7. JENS ANDERSEN BAGER (lat. Janus Andrere pistor)


Som efterträdare till Jens Terning upptar den Wulf-Kahlska sockenrel. ¿Andreas Pistorin, circa An. 1618¿, varefter Elmgren (sedan han låtit J.T. avlida 1609, jfr ovan not. 2) har uppgiften ¿Andreas Pistorin ?, död 1618¿ och ¿stiftsmatrikeln) ¿Andreas Pistorin 1610-1618¿, vilken 1 uppgift slutl. godtagits av Cav. Utvecklingsgången är typisk för hur en sockenrelationsuppgift förvanskas och fixeras, och i detta fall har till på köpet sockenrelationsuppgiften berott på ett missförstånd; det har näml. med all säkerhet aldrig existerat någon kh. ¿Andreas Pistorim). Däremot är en son till Malmöborgaren Anders Bager (lat. Pistor), Jens Andersen Bager, från 1618 väl bestyrkt som kh. iG. & E.
J .A.B., ¿Janus Andreaei Pistor¿, inskrevs som student i Köpenhamn 161413/1' var 1617 lärare vid Malmö skola1) och har före 1618-10-23 blivit kallad till kh. här2). Om hans anhöriga få vi upplysningar genom förmynderskapshandlingarna för hans 1619 avlidne broder Jörgen3). Den tidigare avlidne Anders Bager och h.h. Anna ha utom dessa båda söner haft två döttrar gifta med Malmöborgarna Walter Spanier och Hans Spanier, den sistn. sedermera. byfogde i Malmö och far till sederm. kh. i Konga Bengt Hansen Spanier. ¿H. Jens i Giessie & Eschildtz¿thorp¿ nämnes i 1626 års prästförteckning4) och har inbetalt präst¿skatten 1626-påsk 1629 5); vid biskopsvisitation i Tygelsjö 1627-03-15) närvoro även ungdomarna från G. & E. och befunnos illa undervisade. Antagl. har J.A.B. avlidit i mars 1629, ty vid nästa skatteuppbörd, Martini 1629, har han efterföljts av ¿Her Henrich¿ och i Malmö S:t Petris räkensk.7) finner man 16291/4 redovisat: ¿Annammit aff Kirchens Liigteld8) och Klede. Her Jens Andersen i Giessie 1 1/2 DIr¿, vilket inne¿bär, att han denna dag, tydl. på gr. av sina släktförbindelser i Malmö, begravts i S:t Petri och icke i Gässie.


Enl. Trägårdhs sockenrel.9> var Jens Ternings efterträdare, vars namn Trä¿gårdh säger sig icke känna till, g. m. änkan i hennes 3:e gifte.


1) Kyrkoräkensk. MSA. 2) Isberg, 2, s.152, not 356. I:s källställe har icke kunnat återfinnas i MSA enl. meddelande av Stadsarkivarie L. Ljungberg. I bouppt. efter modern Anna Bagers 161915/1 nämnes ¿Her Jens Andersen i Gessie¿ passim. 3) Rådhusr. domb. 161913/9 och 162010/3. MSA. 4) LUB. 5) Da RA. 6) L.st.h., Ser. 1, s.29. 7) MSA. 8)Da. ¿Tjoold¿, tält, matta. Jfr O. Kalkar, ¿Ordbog til det ooldre danske Sprog¿, 4 (1902-07), s. 409. 9> ES, B VIII,2,50. KB.
Källa: Lunds Stifts Herdaminne av Gunnar Carlquist (II:7 s 110-111)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2014-07-29

Laddar...