Ingemar Andersson Qvick

(ff mf mf mm f)

Soldat vid Kinnevalds kompani. Blev 67 år.

Far: Anders Månsson Runnebom (1661 - 1734)
Mor: Elin Persdotter (~1664 - 1734)
Född 1690-07-12 Östra Jät, Jät (G) 1) 2a) 1690
d 12 Julij föddes Sold. Anders Månsons barn
i Öst: Jääth CHrist: d. 19 dito kalladh Ingemar
Wittnen woro Måns Gudmundzon i Öst
Jääth, Hans Bengdtzon Jbm: Anders i
Bårten h: Inga Pärsd: i dänningelanda
Död 1757-08-19 Åsana, Östra Jät, Jät (G) 2b) 1757
Julii d: 19 Blef afskiedade Soldaten Ingemar Qveker på Åsana död af wåld-
sam sårnad, som han genom en ogudachtig människa om nattetijd på
sin säng fått och begrofs d: 21 ejusd:

67 år
Begravd 1757-08-21 Jät (G) 2b)

Vigsel1717-07-28 Jät (G) 4)
Barn
Anders Ingemarsson (1718 - 1718)
Nils Ingemarsson (1719 - )

Vigsel1737-12-28 Nöbbele (G) 3) 1737
28 Dec: Wigdes änklingen Ingemar Qwicker ifrån
Kalfswiks Pastorat och qwinfolcket Margareta
Birgersdotter i Orraryd Knipan.
Barn
Christina Ingemarsdotter (1739 - 1739)
Elin Ingemarsdotter (1741 - 1788)


Noteringar

Antagen 1709-12-16 som soldat nr 51 (senare numemr 52) vid Kinnevalds kompani av Kronobergs Regemente
"Barnfödd i Smålandh och Jätz Sn
är legder af Roten till Soldat
d. 16 Decemb:r 1709, warande
20 åhr gammal.


Avsked 1733-06-21 då han har windbråck


Källor:
Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente 327 (1710-1710) Bild 188 / sid 182 (AID: v46664.b188.s182, NAD: SE/KrA/0023)
Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente 335 (1740-1740) Bild 209 / sid 202 (AID: v46674.b209.s202, NAD: SE/KrA/0023)


Kinnevalds häradsrätt 1711-05-11


§81


Det pådömmes Soldaten Ingemar Anderßon
för Knutßagårdz Rothe i Östra Jät att böta 10 Dr
Smt för begånget Lönskaläge och barnaflande med
Sigrid Jönsdotter i Hårestorp, och undergå en
straxt wederbörlig kyrkioplicht, deßutom på-
dömmes Soldaten Ingemar Andersson att
gifwa till barnets upfostrande 10 Dr Smt


§82
Såßom Soldaten Ingemar Anderßon för
knutsagårdz Rothe i Östra Jät intet har
kunnat öfwertalas till att willia ächta
Segrid Jönsdotter i Hårestorp, hwarcken
uthaf Ehrwyrdiga H:r kyrkioherden Magister
Melander, eij heller af Ven: Consistorio,
eij heller har TingzRätten kunnat bringa
honom till att fullborda sitt påbegynte
Echtenskap med Segrid Jönsdotter, altså
är han dömbd för brått och förseelße sin
i dy mål, och deßutom pådömmes han nu
att gifwa till sitt med Segrid aflade barns
upfostran 10 Dr smt, hwilcka 10 Dr han
änteligen måste erlägga och betala nu straxt,
utan hwariehanda inwändning, Elliest och
medan Segrid Jönsdotter har bewisat och
öfwertygat Soldaten Ingemar Anderßon haf-
wa sig besofwit under Echtenskapz löfte, jem-
wäl och är hon uppå hans breef som han
skrifwit ifrån Schåne, deruti han erkiänt och
förklarat henne för sin hustru, tagen j kyrckia
som hans Echta hustru, altså blifwer hon
frikiend för bötter och kyrckioplicht för
detta barnaflande.


Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:4 (1698-1716) Bild 4630 / sid 913 (AID: v393337.b4630.s913, NAD: SE/VALA/01552)


Kinnevalds häradsrätt 1743-10-12, §35
Länsman wälacktad Oluf Kulström, ankla-
gar förafskiedade Soldaten Ingemar Qwick i Ö-
stra Jät, för olaga krögeri.
Ingemar Qwick säger sig icke hållit något krögeri
utan det brännewin han sålt, tilhöridt jordägander-
na Måns och Nils Månssöner, Bengt Ingemarsson,
Måns Nilsson, Sune Månsson, Håkan Håkansson i
Östra Jät, hwarpå han upwisar deras Skrift under
d. 23 Sept. nästwekna, däruti de widgå sig lemnat
några kannor til at försälja, til resande follk, at
dermed betala sina skatter, i hwilket af
samma länsman åligger aller föregående
instämma.


Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:7 (1742-1746) Bild 178 / sid 349 (AID: v464877a.b178.s349, NAD: SE/VALA/01552)


Kinnevalds häradsrätt 1754-10-08, §98


S:d: uplästes en skrifft som Sampte:e Östra Jäts By-
män d: 1. Febr 1749 lemnat förafskedade Soldaten
Ingemar qweckerßon af innehåld at de lemna des
hustru tilstånd at uti sina Enke-åhr, och så länge
hon sig i thenna ärliga förhållne, bebo then stufwa
som han på Bynns ägor efter tilstånd upbygt; hwil-
ken efter begiäran til framdeles efterrättelse
antecknades.


Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:9 (1750-1754) Bild 7480 / sid 1481 (AID: v464879.b7480.s1481, NAD: SE/VALA/01552)


Kinnevalds häradsrätt d 20 Octob:r 1757


KronoLänsman Wäl:t Magnus Enemark framhade
för Rätten qwinfolket Ingierd Månsdotter från Enryda Kölfwe
och Allbo härad och henne anklagade, för det hon skal med åt-
skilliga hugg af en yxa natten emillan d:n 8: och 9: Augu-
sti förledne uti des egen säng tilfogat gamla och afskedade
Soldaten Ingemar Quik från Östra Jät, döden och äf-
wenledes upbränt för Enkan Ingierd Nilsdotter des
stufwa wid Qwällebergs backe d 15 i förberörde må-
nad, hwarföre påstås det hon må efter Lag ansedd
blifwa.
Afledne Soldaten Qvecks änka Margareta Börjes-
dotter och Enkan Ingierd Nilsdotter woro närwarande.
Qwinfolket Ingierd Månsdotter giör sådan bekän-
nelse Dat d:n 8 Aug. har hon gådt om aftonen til af. Queks
stufwa och Quek warit ute när hon kommit, och sedan
Qvick gådt in har hon någon stund på natten der ef-
ter gådt in, och war dörren för stufwan ei låst, tagit
en yxa som hängt wid qwicks säng i yxestolpen, hwil-
ken snusade och såf, och huggit honom, som wid första
huggit waknat och talt utan at minnas hwad han sagt,
och har hon fortfarit och huggit honom och sedan gick
ut och quick stegit upp, i tanke at gå efter, men
som hon hållit för dörren har han ei kunnat komma ut förr
än hon gådt från dörren och lade sig i hampelandet, hwar-
efter han gick på gården och ropat på hustrun. Förr än drå-
pet skedt har hon i kammaren tagit en brännewins ten-
flaska och sedermera en säck, som war på gården, och i dag-
ningen gådt från Qwicks stufwa til kalfzwik Läns-
mansg. hwarest hon afhänt Per Jonson en liusstake
och en liussax af mäßing och derifrån gådt til Krå-
ketorp hwarest hon stulit från håkan Isakson 2 qwins-
lintyg twå gamla hufwudkläden twå kakor och en
ost som håkan återtagit, jemte liusstaken saxen ten-
flaskan och säcken och berörde stulne persedlar hafwa ä-
garne återfådt, hwilket Länsman intygade. Ifrån
Kråketorp har hon sedan gådt til Marklanda waktstuf-
wa och derifrån kommit til Enkan Ingierd Nilsdotter
om Lördags aftonen och der blifvet till Söndagz morgonen
då Enkan gick till Kyrkian, men måndagen derpå brände
hon up stufwan för henne, sedan Enkan war bortgången
at Skära, på det sättet, at hon efter stufwan war låst,
gådt in genom fönstret stulit fem qwinslintyg en
öfwerdel en blå tröija 3ne kiortlar och et par skor som
Enkan tilstår sig återfådt, och derjemte tagit 2 m[ar]k[e]r
Ost á 4 öre m[ar]k[e]n 2 m[ar]k[e]r smör a 6 öre marken, som hon förtärt
och när hon warit färdig at gå bort, tog hon et eldstål,
flinta och fnösk som låg på skåpet, slog eld i fnösket och
lagt det qwar efter sig i bänkebåset, och sedan gådt
derfrån, lagt sig wid backen och hört dån af elden.
qwinfolket bekänner i öfrigt, det hon gifvit afl. Quick
6 Dr 16 öre för det han skulle bota henne för skada i an-
siktet och näsan, och efter han kjört henne ifrån sig har
hon til at derföre hennes på honom föromrörde wåld-
samhet föröfwat. Men hwad Enkan Ingierd angår;
så har hon ingen ting at förbära mot henne som
ordsak til mordbranden.
Afledne Qvicks hustru beklagade högel. sin mans
död och berättade at han mottagit nästledne pingest hälg
qwinfolket Ingierd Månsdotter at läka för skada i an-
siktet och hon warit hos honom tils trij dagar efter mid-
sommarsdagen, då han i anseende dertil, at af grannar-
na klagomål skedde öfwer hwarjehanda af Ingierd Måns-
dotter föröfande stölder, blifvit nödsakad at drifwa henne
från sig, och har ei återkommit förr än d 8 Augusti om
qwällen då hon, sedan afl. Qvick lagt sig och hustru Mar-
gareta gådt ut med mannens tilstånd och jemte döttren
lagt sig i höet, gådt in i stufwan för hwilken dörren
war låst, tagit yxan och på förr omtalde wåldsamma
sätt honom handterat, och har han kommit ut på gården
ropat på hustrun och warit blodig och illa handterad och
huggen, och har han natten emillan d:n 18 och d:n 19: derpå
aflidit och skal hennes afl. man endast fådt fem D:r af
henne som han kjöpt up i Medicamenter.
Ländzman sade at det waret en bråtyx, hon giort gier-
ningen med som eij waret skarp.
Nemd och menighet intygade at afl. Qvick som wa-
rit 61 år gammal altid fört et stilla och wackert lef-
werne, samt botat både folk och Creatur.
Enkan hustru Ingierd Nilsdotter berättar at om Lör-
dagz aftonen, som förr bemält är, har nu anklagade
Ingierd Månsdotter kommit til henne och blifwet öfwer
natten, och om söndags morgonen sedan hon gifwet henne
en Smörgås och kiöpt en kaka gick hon från henne. När
Enkan gådt til kyrkian samt sedermera hem, utan
at hon afhördes och måndags morgonen gick Enkan
bort at skära i Askumetorp och fram på dagen fådt
bud at des stufwa stod i bran, och när hon kom dit,
har huset så warit itändt, at ingen ting kunnat räd-
das, angifwandes, at utom de redan af henne upre-
pade persedlar, har följande dels blifwit stulna och
deles förbrände nemp:n upbränt stufwan som warderas
till 10 Dr et st: Rya 1 Dr 16 öre 2 st: hårtäcken 1 Dr 8 öre 2st:
nya kluttäcken 1 Dr 16 öre 1 st: skåp af grane 1 Dr 16 öre 1 st:
Kista af furu 1 Dr 16 öre 1 st: skrin 16 öre et ölträd 18 öre 3 st:
låckspannar 12 öre 2 st tjärner 8 öre 1 st. wattuså och span
10 öre åtskilliga lerkäril 24 öre 4st trä skålar 12 öre 12 st. trätal-
rickar och 6 st skedar 12 öre 1 st spånråck och et dagtråg 1 Dr
2 st såll 12 öre 1: st. wallmarströija 2 D:r 1 st tygskjortel 1 D:r
16 öre 3 st handdukar 16 öre 1 st blaggansLakan 12 öre 3ne huf-
wuddyner med fiäder 2 D 8 öre klädeslifstycke 1 Dr 16 öre et
silfwerspänne 16 öre i penningar 4 Dr tilhopa 2ne m[ar]k[e]r ost 2 dito
smör 20 öre Smt:, och bestyrkte Enkan Ingierd med Ed jem-
likt XVII. Cap: 35: §: Bgb, at hon så mycket igenom
branden eller Ingierd Månsdotters tiufnad mist hafwer.
Stadsfältskären Johan Hagelsteins attest öfwer den
uppå afl. Ingemar Quicks döda kropp hållna besiktning
uplästes så lydande
Efter höga Landshöfdinge Embetets Ordres hafwer un-
dertecknad noga undersökt och besigtigat förafskedade
Soldaten Ingemar Qvick ifrån Kinnewaldshärad och
Jäts Sochn och Östra Jäts by, des döda kropp fem dygn
efter des död och befunnit honom sålunda wara skadad neml.
med 5 stora tilskyndade yxehugg twärt öfwer wänstra
armen emillan axelleden och handleden, handleden half
afhuggen dito, ett dödeligit hugg på wänstra sidan uti
bröstet af fyra tums längd och diupt in til lungan så
at lungan der af war mycket skadad, dito ett starkt
tilskyndat slag mit på bröstet, med stor swulnad och
blånad der af införa at Lungan och hiertat dito, ett yxe-
hugg uti wänstra Låret af 4 tums längd och diupt
in emot Lårpipan hwaraf man kan se och finna at
samma tilskyndade hugg och slag aldeles warit ord-
saken til hans död; som här med attesteras af Jäth
d 23 Augusti 1757 Johan Hagelsten


År 1757 d 26 aug. blef denna Attest wid Råstufwu-
Rätten med hand å bok edel:n fästad, betygas Wexiö
ut supra
På Rådstufwu Rättens wägnar
And Lind.
And:Ascher
Wed allbo häradz domstol har Ingierd Månsdotter
d 16: martii Jnnewarande år blifwit dömd för
Tiufweri och afstraffatz med 6 par ris, samt äfwen sakfältz
för Lönskeläger och undergådt kyrkioplikt.
Uppå frällse Inspectoren Zacharias Ekendals begäran,
blef Ingierd Månsdotter allfwarl. förehållen tillstå och
bekienna om hon skadat de Creatur och taget de saker som
för honom förderfwatz och förkommet, och han henne till-
talt före wed Allbo häradz domstol, men hon nekade
nu som förr dertill.
Ransakningen uplästes och tillstodz.


Dom.


Althenstund Ingierd Månsdotter friwilligt tillstådt
och bekändt, det hon natten emellan d 8 och 9: Augusti
nestl:e gådt inn uti afskedade Solldaten Ingemar
Qvicks stufwa, uti Östra Jäths by, och med en yxa ho-
nom som legat snusat och såfwet hugget åtskilliga hugg,
hwilka efter Stadzfäldtskären Johan Hagelstens d 23
i samma månad, gifne och beEdigade attest waret
8 stycken swåra och dödeliga, och sedermera d 15 i be-
rörde månad, gådt inn igenom fönstret, uti Enkans
Ingierd Nillsdotters stufwa wed Qwellebergz backe,
och der taget åtskillige Persedlar, och sedan hugget Eld
uti fnöske som legat på skåpet lagt det i bänken bland
båset, hwar af stufwan straxt derpå afbrunnet; för-
thenskull i stöd af XI: och XII: Cap: 2: § mißgb:n
pröfwar Rätten rättwist, det bör Ingierd Måns-
dotter sig till wälförtient straff och androm till sky
och warning, halshuggas och å båle brännas, och
kommer Enkan Ingierd Nillsdotter af hennes arf
som hon skall hafwa i Allbo härad, at åtniuta Tret-
tjo fyra Dr 22 öre Sillfwerm:t skade ärsättning,
hwillket kongl. maij:tts och Riksens höglofl. giötha
hoffrätts höggunstiga widare ompröfwande
allerödmiukast jemlikt XXV: Cap 5 § Rgb
underställas.


Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:10 (1755-1757) Bild 5670 / sid 1121 (AID: v464880.b5670.s1121, NAD: SE/VALA/01552)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-01-27

Laddar...