Helge Andersson

(mf ff fm fm f)

Byfogde, Båtsman. Blev ca 69 år.

Far: Anders Jönsson (~1660 - 1720)
Mor: Kirsti Persdotter (~1669 - >1720)
Född omkring 1696 Mölleläge nr 29, Mölleläge, Brunnby (M) 1a)
Bosatt omkring 1727 Mölle nr 1, Mölle, Brunnby (M) 2)
Levde 1729 Mölle nr 1, Mölle, Brunnby (M) 3)
Död 1765 Mölle nr 1, Mölle, Brunnby (M) 1b) d 15 Sept begrofs Byfogden Helje Anders frå Mölle 69 år gammal af ålderdomssvaghet
Begravd 1765-09-15 Brunnby (M) 1b)

Vigselomkring 1727 Brunnby (M) 2) 4)
Barn
Kristina Helgesdotter (~1732 - 1774)
Boel Helgesdotter (~1735 - 01-18)
Anna Helgesdotter (~1738 - 1801)
Nils Helgesson (1742 - 1813)
Anders Helgesson (~1743 - 1764)
Kristina Helgesdotter (1752 - 1831)

Noteringar

Båtsmansrullor 1716-1717
Antagen 1717
Hälje Anders: f: Mölleläije
19 år
Flottans arkiv, Båtsmanskompanier, SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV/41 (1716-1717), bildid: A0038073_00078


1720-06-21
Fiskaren Anders Torson på Mölle Leije
framlade dess på Helge Anderssons jbm
uthwärkade stämning för dett han
Honom och dess hustru med hug och
slag i dheras egit hus öfwerfallit.
Swar. uproptes men war intet
tillstädes, oaktat saken till i går
redan warit instämdt. Berättande
keranden sakens sammanhang som
fölljer, att han en dag warit 2
ggr på siön att fiska och när han
kom sista ggn hem med några
humbrar fant han för sig uti
Stugun Hellge Andersen sittiandes
för dess bordände jempte Sasser
Nillson i Knafwelycke som will
köpa en rätt fisk utaf Honom;
Men Hellge sade att han wille hafwa
dhem till härskapet, och när käran-
den sig härmot yttrade att han
hängde till att låta hustrun gå
bort med fisken och skaffa sig litet
miöhl och bröd tog Hellge uti
honom, slog och drog honom om-
kring uti Stugan, och effter
Anders sig uthläth att Hellge tils-
förne fått utaf honom fisk, men
han ingen betahlning, så lopp
Hellge in efter dess far Byfogden
Anders Jönsson, som skulle höra på
detta dess uthlåtande, så sonen
återigen fick fått på käranden
stötte och slog Honom jemte dess
hustru, hwilket bägge dess instämbde
wittnen Byfogden Anders Jönsson och
Bonden Sassar Nilsson skulle kunna
intyga om dhe elljest woro tillstädes.
Fråg:s hwar samme wittnen
tagit wägan?
Sw: Sasser är blefwen hemma
efter de sagt för honom att
saken woro förlijkt; Men Byfogden
är rest till Juthland oansedt
stämningen föruth blifwit honom
förkunnat.
Saken difteras till Tingetz slut.


1720-06-23


Uthi dhen af fiskaren Anders
Torssons på Mölle läge kärande
och Hellge Andersson Jbm uthe-
blifwande Swarande, lagl:n in-
stämbda och uptagne sak,
ang:de öfwerfallande med hug
och slag uti käranden hus
är detta Luggude Härads Rätts
cont?marie(?) dom afsagd på
dett ordinarie SommarTinget
uti Mörarp d. 23 Junii 1720
Såsom Swaranden Hellge Andersson
hwarken siellf eller genom lafa full-
mäcktig sig här wijd Tinget infunnit
alltså har H:rn uti föllje af kl. Rätte-
gångzförordningen de Ao 1699 och des
andra ¿ saken till laga afgörande sig
företagit, och uti anledning af käran-
dens framtedde skähl och käromåhl
dömmer swarande Hellge Andersson för
dett Han 2ne ggr uti Kärandens hus
honom öfwerfallit i föllje af XIII Cap:
[?????] modwillja [????] att
böta 2 dhl 3 ??? till treskifftes, dock
kännes honom ????? saken till
nästa Ting ånyo att instämma och
återwinna om Han så kan och gitter,
hwarföre k:n och honom tijdigt föruth
om dhenna dom har att infrija.
Men för detta dess olaga utheblif-
wande pliktar swaranden Hellge
effter Kl. förordningen 2 dhr smt
och uprätte käranden dess expenser
med en dhl 16 öre smt etc.


Båtsmansrulla 1724
Antagen 1717
Skåning
24 år
Helje Anderßon Mölleläije
Källa: Flottans arkiv, Båtsmanskompanier, SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV/42 (1724-1812), bildid: A0038074_00080


Riksens ständers kontor 1737
1 Mölle Hälje Anderson
dreng Bengt, pig Elna


Källa: Riksgäldsarkiven Riksens ständers kontor Kammarkontoret GIm:1054 (1737-1737) Bild 3690 / sid 732 (AID: v835355.b3690.s732, NAD: SE/RA/62203)
ur von Kochens journal (Hans Arlocks avskrift):


1752 den 4de Januarij Hellie Byfogde blifwit stämbd ang:de dess dotters Trolofning


1736 den 4 d:o [Sept] Hellie hafr sagt sig ifrån Byfogde Tiensten


1764 d 4 febr. stadde Nils Helliesson 1/4 Mölle hemman
N:o 1 efter dess Fader Byfogden Hellie Anderson
som sig därifrån afsäjer, Städian är 35:-


1766-02-26
Skifftesförrättning af d. 23 Jan: 1765 efter afl. Byfogden Hälje Andersson på Möllet. Sum. Inv. 203 .. 4 öre SKuld 125 .. 4 öre srmt.


Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-04

Laddar...