Elna Andersdotter

Blev 63 år.

Far: Anders Svensson
Mor: Agnes Olsdotter
Född 1763-08-13 Åstorp nr 9, Åstorp, Björnekulla (L) 1)
Bosatt 1789-11-20 Viken nr 28, Viken, Viken (M) 2) Gifta folken herr Olaus Brandt, född d: 22 Januarü
1771 och hustrun Elna Andersdotter, född d: 13 augusti
1763. bägge i Åstorps By af Biörnekulla Socken,
hafwa i grund af en god Christendoms kund
skap fördt en stilla wandel, nyttiadt salig
hets medlen med wördnad i rättan tid och
gingo till Guds bord sistanelna höstatid in
newarande år, Guds nåd, Jesu kärlek
och försoning samt den heliga andes
gemenskap omgifwa desa ägta personer
till ewig Salighet önskas af [...]
Biörnekulla d:20. Nowbr 1789
Bosatt omkring 1791 Domsten nr 7, Domsten, Allerum (M) 3)
Bosatt omkring 1811 Beckhuset, Helsingborg nr 276, Helsingborgs Maria (M) 4)
Bosatt 1815 Okänd ort 5)
Död 1827-04-10 Norrköpings Spinnhus (Fängelse), Norrköping, E 6) 1827
April 10
Ellna Andersdotter Brandt
Sjukdom: åld. svagh.
71 år
"Enka"

Vigsel1789-04-25 Björnekulla (L) 7) 1789
d: 25 april wigdes drengen så kallad arrendator Olaus Brandt och Pigan Elna Andersdotter begge af Åstorps by.
Barn
Daniel Brandt (1789 - 1789)
Anna Margareta Brandt (1790 - 1792)
Amalia Gustafva* Brandt (1792 - 1853)
Anders (Andreas) Brandt (1794 - )
Nils Peter Brandt (1799 - 1819)
Anna Margareta Brandt (1801 - )

Noteringar

N:o 82
Malmöhus Län
Ink: den 29 Junii 1824


Herr Presidenten och Commendeuren Friherre Ehrenborgh
Herrar Assessorerne Berg von Linde, Wetterström
HofRätts Fiscalen Weijdling
Häradshöfdingen Appelberg


Kongl. Maj:ts och Rikets HofRätts öf-
wer Skåne och Blekinge utslag angåen-
de häktade quinspersonen Elna Andersdot-
ter eller Brandt, huilken, förut straffad
för andra resan stöld, af Krono Länsman-
nen J Tornberg wid Luggude Härads
Rätt blifwit tilltalad för det Elna
Andersdotter en dag i sistledne Maji
Månad från pigan Elsa Tykesdotter
i Lydestad olofligen tillgripit några
klädespersedlar, uti hwilket mål Härads
Rätten i Utslag den 2ne innewarande må-
nad sig utlåtet: att Elna Andersdotter
Brandt erkännt, det hon måndagen
den 10 nästföregångne Maij, utan in-
brott olofligen stulit från pigan
Elsa Tykesdotter trenne, till Tre
Ryks:r Bco wärderade kläder, hwilka blif-
wit henne återstälde; Och som denna
bekännelse icke allenast wore fri och
otwungen utan äfwen blifwit styrkt
af målsägandens med ed fästade upgift
och öfrige under ransakningen förekom-
ne omständigheter. Altså och då Ellna
Andersdotter twå gånger tillförrne blifwit
för stöld straffad, blef Elna Anders-
dotter Brandt i förmågo af 40 Cap 3¿
Missg:Bkn, jemförd med Kongl Förordnin-
gen den 20 Januari 1779, dömd att för det
sålunda tredje gången föröfwadt tjufnads-
brott, afstraffas med Tre par ris, tre slag
af paret samt att en söndag undergå
uppenbar kyrkoplikt, skrift och aflös-
ning i Kropps Sockens kyrka, hvarefter
hon skulle försändas till Göteborgs fäst-
ning för att der i Tre år till arbete
hållas. Dock är Härads Rättens ut-
slag, likmäligt 25 Cap: 5¿ Rtg:Bkn
understäldt Kongl. HofRättens pröf-
ning Gifwet i Christianstad den 30de
Juni 1824.


Kongl: HofRätten har granskat ransaknin-
gen, och pröfwar rättuist på det sätt fasthålla
HäradsRättens utslag, att Elna Andersdotter
Brandt skall för det ifråganwarande af hen-
ne föröfwade tjufnadsbrott afstaffas med
Tre par ris, tre slag af paret, å en
söndag undergå uppenbar kyrkoplikt med
skrift och aflösning i Kropps Sockens kyrka samt derefter försändas
till Norrköpings Spinnhus för att der i
Tre år till allmänt arbete hållas.
Ett exemplar af Kongl. HofRättens utslag
öfwersändes till Kgl:Befhde i Malmöhus
Län, för det kungöras wederbörande och till
werkställighet befordras.
Som Elna Andersdotter will i Kongl. Hof-
Rättens Utslag söka andning, äger hon ett sist
å Fyratiofemte dagen från häraf erhållen
det till Konungens bemälte Befallning hafwan-
de aflemna underdånig besvärs eller böneskrift
den Kgl:Befhde, har att jemte bevis om tiden då Utslaget
blef Elna Andersdotter kungjordt, till Kongl Majts
Justitiæ Ressions Expedition insända, och
bör KglBegfde tillse, det Elna Andersdotter
ej må sakna nödigt biträde till beswärs
eller böne-skriftens författande. AUS.


Berg von Linde Wetterström
Weijdling Appelberg


Källa: Hovrätten för Skåne och Blekninge 1824 B IIb:4 nr 82
Från fångrullan:


Inrättning: Norrköpings Spinnhus
Personuppgifter: Född 1755 i Christianstads Län Björnkulla Socken Gården Åstorp. Signalement: Hår: Mörkbrunt, Ögon: Mörkblå med ljusa bryn, Ansigte: Långlagt och magert, Till Wäxten: Ordinair. Ålder: 69 år.
Fånge nr: 2341


Brott, straff m.m.
Domstol: Efter Kongl. Majts och Rikets Hoglof Götha HofRätts öfver Skåne och Blekinge Utslag.
Tidigare brott: För 3:dje resan stölld.
Utdömt straff: Till 3:ne års Arbete.
Datum, utdömt straff: 1824-06-30


Frisläppt: Efter en längre tids sängliggande med döden afliden.
Datum: 1827-04-10
Antal underhållsdagar: 949
Källa: Landsarkivet i Vadstena DIIIa1:3
Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-02

Laddar...