Daniel Andersson

Ryttare, kvartermästare.

Far: Anders Nilsson ( - 1655)
Mor: Ingrid Matsdotter ( - 1643)
Född  Broarp, Höreda (F)
Död 1656 Polska kriget 1) 1657
6 jan. Daniel Anderßon ifrån Tannarp Testem. till k. 1 Rdr.
Begravd 1657-01-06 Höreda (F) 1)

Vigsel1647-06-09 Flisby (F) 2) Anno 1647
fierdedagh pingeßdag wigdes Daniel Anderßon wid Elizabet Danielsdottre i Sÿreda
Barn
Daniel Danielsson (1650 - 1653)
Zachris Danielsson (1653 - )
Daniel Danielsson (1655 - 1732)
Daniel Danielsson (~1657 - 1736)

Noteringar

Upptas som ryttare under Erik Bengtsson Hjärta/Grijs regemente 1643-1646


Källor:
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1643/7 (1643), bildid: A0053466_00013
Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1646/7 (1646), bildid: A0053533_00016


1651 10/6


Dhen dagen inlades uthj Rätten, efter Skrefne arlige Mänß
och quinnors sälliebreff N: Hocken Swenßons ståles i
Fagerhulltt, fullmyndig på sin hustrus wegnar och Töris Carlß
i Torßiö å sina egna wegna, huarutinnan dhe bekiänne
sigh hafua af berådde modhe, med sina hustrus råd och samtycke
sållt och till kiöpß oplåtidt manhafftig Daniel Anders:
uthj Broarph, en tredingh uthj Torßiö gård, och j tuänne
Tompter eller booll, och derföre bekommit kopparmÿndt sextijo
d:r j lijcka måtto bekiänner h: Ingeborgh Månßd: i Torßöö full-
myndig å sine och å sine barß wegnar, sampt Nilß Joenß i Steengård
sig hafua sålt be:te Daniel Anderßon en treding i samma gårdh
Torßiöö, mäd tuenne tompter eller Booll för kopparm:t fyretijo
d:r och fämb skiep spannemåhl, ofuanb:de Hockan Suenßon
Stålle, Töris Carllßon i Torßiöö, h: Ingebor Månßd: och Nilß
Joenßon i Steengårdh bekiänna sigh tillfulla nöijo, efter sin
egen willie och begiäran upburit och anammet hafua, den första
pänningen med den sijsta, huarfore ofuanbe:te frånskiutha
sigh, sine hustruer, barn och efterkommande arfwingar samma
Jordhella i Torsiö gårdh med tuenne booll et litet och et stort
uthj Flijßby Sochn och be:te häradt liggiandhe, och samma 2lar
med tuenne bool tillskiuta och hemula in under manhaftig
Daniell Anderßon och hans hustru Elizabett Danielßdåtter
som ähr hans jord etc: alldeles efter _ 10 capit JordaB.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:24 (1646-1660) Bild 1060 (AID: v190300.b1060, NAD: SE/VALA/0382503)


Anno 1654 d 23 och 24 januari waardt af mig undertechnat lagha ting hållit medh almogen af Södra wÿdboo häradt


Näst framkom Wtt Daniel Anderßon och praesenteradhe sin skriffteliga inlago huru-
ledes hans hustrus s. faarfadher H: Bengt i Flijßbÿ åtte itt skattetorp Kåratorp bdh
som gambla Jordebrefuet förmähla dat 1562 och at b:te torp efter hans dödh
ähre gångit begge hans Söhner hans S Suärfadher H Daniel i Flißbÿ och hans
brodher Capitenen S. Zacharias Bengtßon medh itt annat torp Erkestorp lijka
till delningh, Capitenes lådt blef Kååratorp, men H: Daniels bleff Erkestorp medh
den Condition som utwäldhe män kunna dömma Kåratorp wahra bättre så skulle
han gifua ifrån sigh, huilket inthet skidt ähr, och detta Kååratorp ähr kommit
ifrån Hans Booßon i Sÿredha och hans sonn S. H: Bengdt som nährmaste Stubben
wahr, men Nu sedhan af hans Sonehustru fru Brÿtha Stohre uthur slächten bort
sålt, och icke eens någon i slächten frambudit som lagh förmåhr: Och emedhan han
förmeenar häär medh icke lagligen wahra omgångit bedher han tienstligen att
Rätten wille samma saak anskodha och honom som nährmaste bÿrdeman ähr på
sin hustrus wegnar till sin Rätt förhielpa.
Honom till suars framsteegh Gudmundh Anderßon i Ingarp och på sin stÿfbarns
wegnar framladhe på Kåårarp it kiöpebreef, gifwit utaff Zacharia Zachrißon
i Rÿ, at Töris i Toffta b:te Kåårarp kiöpt hafuer, och fruu Britha Stohre hafuer
wedh sålt uthur Daniel Anderßons hustrus slächt 1634, huilket ähr stadhfäst af
hennes son Zacharia 1653 d 21 sept. neekar icke heller Daniel Anderßon på
sin hustrus wegnar wahra Rätta bÿrdeman till b:te Kåratorp. ÿterligare
berättadhes att då S. h:r Bengt leffde och Töris i toffta, kiöpte H: Bengdt
Törises lått i Toffta, efter hans dödh sålde hans hustru båda deelarna
tillbaka till Töris i Toffta, hustru Britha återigen sålde bort heelt Kåratorp
till Zacharias Bengtßon Så befinnes dedh och att dedh ähr broderbarn som
tuista om Kååratorp. Denna handell togh tingzRätten uthi betänkandhe
och aldenstund det befunne Daniel Anderßon uppå sin hustrus Wegnar wahra
rätta bÿrdeman till Kåratorp, 2 dedh icke heller lagligen wahra upbudit
mehr än en gångh 1653, 24 Octob. huar för dömbdes han Daniel Anderßon
at fåå inlöösa halft Kårratorp på sin husrus wegnar i bÿrden igen aldes
efter 6 Cap. Jordh B.
Källa: Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:24 (1646-1660) Bild 2120 (AID: v190300.b2120, NAD: SE/GHA/90102)


Södra Vedbo häradsrätt (GHA) 1654 26/9


Samma dagh inlades i Rätten efterskrefne godhe Mäns underskrefne köpebref
W:b Daniel Anderßons i Tranßiö, huaruthinnan han bekiänner sigh hafua ingådt
itt laghligit Jordaskipte medh wäälb Julio Lantzenfält, i så måtto dedh h:r Julij
hafuer gifuit Danel Anderßon för söre gården i tranßiö itt skattehemman
i Adeloff sochn Norstorp bdh och för dedh öfriga skall Daniel Anderßon niuta
Tranßiö frijdt pro A:o 1653 och 654, och sedhan hafuer daniel Anderßon bekom-
pit för syreda quarn och ängh 100 dr kopp och Per Carlßon medh sina bröder
60 Dr kpp så att den gården höre nu h:r Julio till bådhe med kiöp och bythe,
huarföre wart här å skiffte gifuit och kiöpet ständigt dömbt, efter 10 Cap. Jord B.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:24 (1646-1660) Bild 2230 (AID: v190300.b2230, NAD: SE/VALA/0382503)


Södra Vedbo häradsrätt (GHA) 1656 6/6
Johan Swänßon i Boaskiögle klagadhe effter något silfwer hans suähr-
moder hadhe uthlänt til Hans Anderßon i Ekesiöö 55 lodh där oppå
wahr 10 lodh betalt, Nu ähr han dödh i dannemarkzfrigden och intet fans
effter honom ded ringaste til betalning, doch meenar Johan at Anders
Nilßon i Broarp skulle wara lyfftes man derföre, men hafuer
ingen beskedh däär på Kunnat framwijsa, doch lichwääl stembdt Daniel
Anderßon s. Anders Nilßons son att tillbiuda honom med sin syskon
betahlar ofuanb:te silfuer. Daniel nekar aldeles hans s. fadher någon
sin hafua Caverat derföre, och om någon skrifft kan framwijsas att
han sigh derföre obligerat hafwer, will han bethala. Johan will at daniel
giör honom eedh å book at hans fader icke wahr lyfftesman. Daniel
suaradhe at han icke kundhe swäria för sin faders gierningar och eliest
deß föruthan wahr han då uthi fremmande landh. Nembden upstego och
witnadhe at S. Anders Nilßon wahr derföre offta till Nötta men aldrig
kunnat ofuertygas, hwarföre blifuer ded nu denna gången däär
wijd till deß bätter skiähl framkomma.


Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:25 (1661-1668) Bild 3160 (AID: v190301.b3160, NAD: SE/VALA/0382503)


Södra Vedbo häradsrätt 1659 13/6


Nilß Zachrijßon på wäälb:e grefuinnans wegnar på Bred[..], framlegger een förtechning på huuserööta widh broarp som s. Daniel Anderßon skall hafua Caverat för sin syskon, så myckit som kan löpa på deras an- part för deras s. fader skall hafua däär rädt och intet opbyggdt men sedhan skall Joen i Maggarp hafua tagit på sigh att suara för tuenne barn. Nilß begärer ded måste nu allenast blifua werderat hela huuserötan, och sedhan antingen upbyggia huusen eller gifua deß rätta wedergiällning och betallning. R:n bleff [afskeelat?] at syskonne tillijka med deras stiufmoder betahla alla tillhoopa 16 dr silfmt efter dee ähre omyndige fader- och moderlöse barn och änkior etc.


[målet fortsätter om husröta i andra gårdar]
Källa: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län EVIIAAAC:24 (1646-1660) Bild 3580 (AID: v190300.b3580, NAD: SE/VALA/0382503)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2016-05-22

Laddar...