Daniel Andersson

1) (mf ff ff fm f)

Häradsskrivare, rådman och stadsnotarie i Simrishamn.

Död efter 1710 Simrishamn (L) 2)

Barn
Lisbet Maria Löfvall
Nn Nn ( - 1697)
Nn Nn ( - 1701)
Anna Margareta Löfvall (~1683 - 1754)
Gertrud Danielsdotter Löfvall (~1697 - 1740)
Lorens Danielsson Löfvall (1706 - 1778)

Noteringar

1685
Häraqdsskrifwaren Wäll:tt Daniel Anderson på sin
swärfader Wäll:tt Lorens Wittings wägnar [etc]


Källa: Ingelstads häradsrätt AIa:8 (1684-1696) Bild 128 (AID: v97788.b128, NAD: SE/LLA/10032)


1686ht
Häradzskrifwaren wäll:tt Daniel Anderson begiärte af Rätten laga syn på ett hem:n han fått af Cronan belägen i Wämmenlöftorp som Lars Nielson emottaget, dhet Rätten consenterade, och befalte nämbdemannen Niels Olsen i Carleby taga till sig effterskrefne män: Och gienast begifwa sig på boopålen, och granska all bröstfälligheten dersammastädes, och i penningar Taxera som dhe förswara willia och medh eedh bekräffta, dhertill nämbdes effterfölliande: Niels Matzon i Carleby, Erlandh Arfwedhson i ibm, Per Månson ibm, Swen Person i ibm, Lasse Torsson i ibm, .... Trölson och Måns Kåck ibm.


1690 vt
Saaken som förgånget Tingh Incaminerades emällan well:t Giert Hanson i Ystadh och sahl: Lorentz Vitinghz enkia i Walby, skuldfordran angående 4 D:r 20 1/2 ör Smt. Blef för rätten denna gångh uptagen och ventilerat således att häradzskrifwaren well:t Daniel Anderson på sin swermoders wegnar förlikte saken således att sahl. Lorentz Vitingz enkia Bethalar i ett för alt sex dhl:r Smt till S:r Giert Hansson i Ystadh till dhen 12 Martij och då Contante penningar utan widare Exception eller Expens i Ystadh at bethala eller medh gyltigh warur effter då gångande markegångh, hwarmedh Parterne förentes och gofwo hwar andra händer in för Rätten, dhet Rätten således consenterade.


1691 ht
Mårten Welatzsson i Wemmenlöfztorp Cit: förra häradzskrifwaren wäll:t Daniel Andersson i Stijby in puncto Debiti 9 mk Smt för Resterande tijonde för A:o 1687.Häradzskrifwaren eller någon på hans wägnar mötte intet för Rätten, hafwer doch Rätten denne sak till skiärskådan uptaget emedan det ähr kyrckiotijonde som länge sedan Bordt betalt wara, att häradzskrifwaren Wäll:t Daniel Anderss: den nu genast, inom 14 dagars förlop med 9 mk Smt Contenterar till Mårten Wilatzsson med bewijslige Tingzexpenser, skier dhet icke då undergå laga execution.


År 1691 ankommer följande skrivelse från generalguvernör Ascheberg till magistraten:
" Såsom för detta häradsskrivaren Daniel Andersson andrager, hurusom tvenne rådmän där i staden nyligen skola vara med döden avgångne, vilkas angelägenheter, emedan de av en kunna förrättas, han ödmjukeligen anhåller att få företräda; altså och emedan denne Daniel Andersson är en gammal trogen Cronones tjänare, som billigt bör bliva hulpen, ty haver Magistraten detta hans ansökande att befordra och honom till samma rådmans ämbete employera. Gudi befallt.
Malmö den 8 april 1691. Magistratens välvilliga Ascheberg".


(avsatt av Nicolaus Psilander?), bosatt innan 1684 på Vemmerlövstorp nr 9, bosatt 1684 på häradsskrivarbostället Ö Vemmerlöv nr 28 (3/8 mtl), rådman 1691- ; bosatt 1691 i Stiby; bosatt 1693 i Vemmerlöv, stadsnotarie i Simrishamn -1698-1708-.
-.
Gift med Sofia Witting, dotter till arrendatorn (Glimmingehus och Gyllebo) Lorentz Witting och Gertrud Mårtensdotter.
Barn: 1 barn begrovs i S. 1697; 1 barn begrovs i S. 1701; Lorens Löfvall f. 1706 22/7; Anna Margreta g.m Anders Brandt; Lisbet Maria g.m. Olof Torstensson


www.osterlen.se


Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-02-13

Laddar...