Börje Andersson Kastfelt

(ff mf mm mm f)

Soldat. Blev 78 år.

Far: Anders Börjesson (~1675 - 1755)
Mor: Anna Svensdotter (1685 - 1754)
Född 1726-02-17 Karsahult, Almundsryd (G) 1a) 1726
Börie Anderson i Karsahult född d 17 döpt d 27 febr. föräldr Anders Börieson h. Anna Suensdr faddrar
Jöns i Karsahult
Nils ibidem
h. Martha ibid
p. Kirstin ibid
Bosatt 1797 Björkebråten soldattorp, Björkebråten, Almundsryd (G) 2)
Död 1804-03-13 Björkebråten soldattorp, Björkebråten, Almundsryd (G) 3) 1804
Martii 13 Almosehjonet Börje Kastfeldt i Björkebråten SOldatetorp
gift, död af ålderdom begr. d. 18 78 år
Begravd 1804-03-18 Almundsryd (G) 3)

Vigsel1755-05-04 Almundsryd (G) 1b) 1755
d. 4 Maji wigdes res. dr. Börje Anders. i Karsahult
med P. Gunnil Nilsdr [sic!] i Biörsamåla
Barn
Sven Börjesson (1758 - )
Kerstin Börjesdotter (1760 - 1837)
Gerton Börjesson (1764 - )
Anna Börjesdotter (1767 - )
Anders Börjesson (1769 - )
Anders Börjesson (1771 - )
Gunnild Börjesdotter (1777 - )

Noteringar

Kinnevalds häradsrätt 1755-05-12, §1
Crono Länsmannen Wäl:t Jonas ROlander an-
klagade effter instemning reservekarlen Börje
Andersson i Kompersmåla för det han skall olagl.
med sin nu warande hustru för wigslen samman-
flyttat hwarföre han laga plikt påstår.
Börje Andersson war icke närwarande utan in-
gifwes från H:r Brukspatron Olof Fahlen en skrifft
hwarutj han om ursächt beder, för det denne Bör-
je nu är wid des bruksarbete syslesatt och inläg-
ges äfwen från Börjes nu warande swärfader An-
ders Swenson hwarutj förmäles at Börje för An-
ders Swensons siuklighet måst warit i det hus, för-
leden wintras, men skall eij för annan ordsak skull
med des hustru för wigzseln samman warit; och
pröfwar Rätten skä:t pålägga Börje Andersson
at nästa Ting och des andra dag wid fem dlr
smts wite, utan widare stmning sig in-
finna och personligen slut afbida


Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:10 (1755-1757) Bild 780 / sid 147 (AID: v464880.b780.s147, NAD: SE/VALA/01552)


Kinnevalds häradsrätt 1755-10-14, §5


Uti sjelfstemde saken emellan CronoLänsman
Wäl:t Jonas Rolander kärande och ReserveKarlen
Börje Andersson i Kompersmåla Swarande
förkommo nu parterne i anledning af härads-
Rättens utslag af d 12 Maii nästl. och säger
Börje äfwen som anförts wid sidstledit Ting
at han flyttat til Björsamåla i anseende til
sin nu warande Swärfaders Anders Swensons
sjukliga tilstånd wid förleden Påfwelsmäßo-
tid att hjelpa honom med gårdsarbetet och skall
han då fattat tycke till dottren Gunnila, med
hwilken han blef förlofwad och wigd Christi him-
melsfärds dag förl. och förmodar således Swa-
randen at icke detta för olaga sammanflytt-
ning räknas kan.


Utslag


J anseende til de af Swarande Sidan så nu som
wid förledit Ting updragne skäl, pröfwar häradz-
Rätten rättwist Börje Anderson från de af Cro-
no Länsman påstådde böter för olaga samman-
flyttning befria.


Källa: Kinnevalds häradsrätt AIa:10 (1755-1757) Bild 1170 / sid 225 (AID: v464880.b1170.s225, NAD: SE/VALA/01552)


Kronobergs Regemente, Kinnevalds kompani (1764)
nr 124 Kastensmåla
Jonas Kastfelt, död i
Pommern d 10. febr 1759
j stället d 23 maii samma
åhr antagen Börje
Anderson Kastfelt
40 år, 5 1/4 tjänsteår


Källa: Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente 339 (1764-1764) Bild 383 / sid 376 (AID: v46678.b383.s376, NAD: SE/KrA/0023)


Kronobergs Regemente, Kinnevalds kompani (1775)
nr 124 Kastensmåhla
Börje Anderson Kastfelt Smålänning, afskiedad
d. 17 September 1770 wid general
munstringen


Källa: Generalmönsterrullor - Kronobergs regemente 341 (1775-1775) Bild 166 (AID: v46680.b166, NAD: SE/KrA/0023)


Karta

Källor

Senast ändrad: 2018-01-27

Laddar...