Anders Jönsson Knave

(mm ff mf ff)

Far: Jöns Bengtsson Knave ( - >1739)
Levde 1786 
 Krapparp nr 8, Krapparp, Brunnby (M) 1)
Död mellan 1793-11-01 och 1794-10-29 
 Krapparp nr 8, Krapparp, Brunnby (M) 2)

Vigsel1739-07-01 
 Jonstorp (M) 3.1)
1739
d 1 Julij Wigdes änkling Anders Jönson ifrån Brunby Sn
och pigan Gertrud Larsdotter af Tunebärga.
Barn
Kirsti Andersdotter (1748 - )
Lars Andersson (1748 - )
Bengt Andersson Knave (~1746 - 1812)
Jöns Andersson Knave (1748 - 1809)
Ola Andersson Knave (1750 - 1824)
Thora Andersdotter (1753 - )
Jöns Andersson Knave (1756 - )

Familj med Nn Nn ( - <1739)

Noteringar

Anders Knabe i domboken 1695 pag 212 angående uppbåd på gårdar till Krapperup
"Krabbarp nr 8 1/4 Anders Knabe"


ur Von Kochens journaler:
Aug 1738
Eodem [den 15:e] kiöpt Maacken till min Pärlefärge Fole i 3die Åhret af Anders Knafwe i Krapperup och bethalt honom 14 Dahler Sölfwermynt.


1739 den 12 Martij fick Anders Knafwe tillåtelse av godsägaren att hugga "2ne Ekar till 6 å 7 Wäggerum Footh.". Huset, som han stadde vid samma tid, behövde alltså repareras, men åboarna på godsets gårdar fingo ej utan tillstånd - "Uthwijsning" - hugga träd till timmer.


1749
¿8
den 3 Now. Continuerade Tinget
Inspectoren wälb:de Claes Hallman
kärer effter utwärckad stämning till
Swän Larsson Lund i Bräcke, Bonden
Anders Jönsson i Krapparp, drängen
Lars Gunnarsson och Kierstina
Larsdotter ibm, för owäsende, fyllerie
slagsmåhl och oqwäding, som de emot
hwarannan skohlat föröfwa på Mölle
Lege d. 28 sistl. Octobr.
Fierdingsmannen Swen Larson be-
rättas wara af Hr. Befallningsman
bortskickad, men Anders Jönsson
i Krapparp är sielfwilligh borta
hwarföre han med 1 d srmt plicht
för upprops försummande blef belagd.
Drängen Lars Gunnarsson och änckan
Kierstina woro tillstädes.
Inspectoren anhölt at de instämde
witne Jöns Bergman och Båtsmannen
Anders Qwick på Arildslege måtte
afhöras, som enligt 17 Cap. 20 ¿ be-
wiljades, och emedan icke något
witterligit jäf war, ty aflade de
witneseden med hand å bok samt
följande berättelse hwar för sig neml.
1) Jöns Bergman, at d. 28 octobr war
witnet inne på Möllelege hos krogqwinnan
Kristina, då han såg at Swen Lund
sprang på golfwet och war lustig
samt slog fötterne på bordet, då
krogqwinnan sade åt honom, at
om han inte håller styr på sig, så
skall hon lära honom dertill och tog
så ett sticketräd i handen, samt
nappade honom i håret, derpå slog
han qwinnan kull i bäncken, då
hennes son tog Swen Lund i håret
och skilde dem åt, hwarwid Swän
kallade hustrun fåtza.
Anders Jönsson i Krapparp war ock uppe
på golfwet; wittnet såg inte at han
war i slagsmåhlet dehlachtig, men
så drucken war han, at han inte
wähl kunde regera sig. upläst och
widkändt.
2) Anders Qwick giör med förra
wittnet lika och ena handa berättelse,
lägger allena den omständigheten till
att han såg det Swen Lund tog
Kierstina i halsen. Upläst och widkändt
Inspectoren Hallman anhölt, att
desse personer måge böta hwar effter
brott sitt, påståendes at Anders Jönsson
för dryckenskap må anses, hwarföre
han nu enligt Nämdens intygande
första gången är Lagförd, förmodande
Inspectoren , at de innan Tingets slut
sig infinna lära, hwarom han lof-
wade giöra anstalt. Afträdde.
Domb Book wid Luggude Härads
Hösteting d: 6 Nowmb: 1749


Utslag.
Alldenstund Swen Larsson Lund i Bräcke d: 28 sidstledne Octob: eij
allena med Ohöfwiska åthäfwor i det han Kastat foten på bordet, utan och
med stötande och Oqwäde förolämpat Enkan Kirsti Larsdotter ibm: Fördenskull
pröfwar Tingsrätten skäligt dett bör han tillföllje af 35 och 60 Cap: M:Bl:
förr ett skuffande böra Sex ??, för ett oqwäde äfwen sex ??, samt förr
Ohöfwiska åthäfwor en ?? smt. Likaledes bör Enkan Kirstin förr ett hår-
drag böra sex ??: alt til treskifftes, frälset, Häradet och Målsägande,
och som Anders Jönson i Krapperup wid samma tillfälle, enligt witnens ut
sagor befunnits öfwerlastat med drycker; Fördenskull tillfölje af Kongl:
Maij:ts förordning under d. 17 April 1733, pröfwar TingsRätten rättwist dett
bör han, såsom första gången i slik sak lagfördt, böta fem ?? smt, hälfften
til angifwaren Inspectoren wälbetrodde Clas Hallman och hälfften till
Brunbys sockens fattige.


Källa: Hans Arlocks domboksavskrifter
Karta

Källor

Senast ändrad: 2017-01-31, e-post (e-mail): Klicka här (nytt fönster öppnas)

Laddar...