Anders Andersson

(mf mf ff mm ff f)

Blev ca 71 år.

Far: Anders Pålsson ( - ~1677)
Född omkring 1637 1)
Död 1708 Heagården, Munka Ljungby (L) 1) 1708
Nowembr
d 1 Nowembr Begrofs Anders Andersson af Heagården som war 71 år gammal.
Begravd 1708-11-01 Munka Ljungby (L) 1)

Familj med okänd
Barn
Pål Andersson (~1669 - 1737)
Sven Andersson (~1670 - 1725)
Sissa Andersdotter (~1678 - 1755)
Anders Andersson (1689 - )
Olof Andersson (1696 - 1760)

Noteringar

Anno 1692. d 20 Maij Begÿntes Norra häradz Ordinarie SommarTingh uthj Åbÿ
Den 21 Maij Continuerade Tinget


Samptl: sahl Måns Anderßons arfwingar Anders Anders:
Jöns Anders:, Påhl Anders: i Hoagårdh och Per Torbiörn-
s: i axtorp haf:r inciterat Sahl Måns Anderßons i Krop-
agra hustru och Enkia Christina Larsdotter ibm för det
hon motwillig för hålla dem deras arfsRättz, som dem efter
deras broder och hennes sahl mann tillkommer sam-
ma saak, att uthagera hafwa de befullmächtigat Wählb:de
h:r Befahlningzmannen Adolph Löön som deß fullmacht
af d_12 Maij 1692 förmähler som blef läst och påskrefwen
och ad acta lagdt.
H:r Befahl:n Adolph Löön på samptl arfwingarnes
wägnar begiärer, att såsom thet Testamente, som Enkian sigh
på beropar icke lärer wara lagligit, altså Påstår h:r
Befahl:n att Enkian må lefwerera till sine Sahl mans
arfwingar den deehl, som dem efter Sweriges lagh tillkom-
mer, och hwad som ifrån distraherat är må framskaffas
med Swornom Eedhe.


[målet forstätter till sida 24, ej avskrivet]
Källa: Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:21 (1691-1696) Bild 780 / sid 22 (AID: v217899.b780.s22, NAD: SE/GHA/90102)


Den 26 Maij Continuerade Tinget


Rätten företog sigh den saak som d_21 Hujus sidstl.
begÿntes att ageras Emellan Enkian hustru Kirsti-
na Larsdotter i Kroppagra, och hennes Sahl
Mans Måns Anderßons samptel. arfwingar angåendde
ett uprättat Testamente.
Bookhållaren Mons. Leonhard Thun upwiste sin full-
macht af Enkia Kirstina Larsdotter honom gifwen dat
Kroppagra d_19 Maij 1692 i denna saak för henne
swara.
Der nest upwiste Mons: Thun Sahl Måns Andersons up-
rättade Testemente der uthi han Testamenterar
sin kiära hustru all sin Egendomb både dödt och
qwikt som efter honom lämbnas kan, sedan all
giälldh betahlt är, uthan någon af hans arfwingars
tilltahl att brucka och befälla i all sin lifztijdh, men
effter deß dödh skall den Egendomb, som qvarläm-
bnas dehlas Emellan begge deras arfwingar,
samma Testamente war daterat Kropagra d_7
April 1692 samma Testamente haf:r hans Er-
wÿrdigheet Pastoren uthi Ößiö och Nämbdemännen
Swen Ohls: i Ellekiär, underskrefwet till wit-
terligheet.


[målet är omfattande och slutar på sida 44, ej avskrivet]
Källa: Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAAAK:21 (1691-1696) Bild 980 / sid 42 (AID: v217899.b980.s42, NAD: SE/GHA/90102)
Karta

Källor

Senast ändrad: 2012-01-08

Laddar...